Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Ruimte om te leven

Overzicht
Ruimte om te leven, te wonen en te recreëren

In Tynaarlo moet iedereen prettig, betaalbaar een duurzaam kunnen worden. Onze gemeente heeft een groene omgeving, die rijk is aan cultuurhistorie. Dat is van groot belang voor het vestigingsklimaat van personen en bedrijven. Dat zorgt vervolgens weer voor het geluk van onze inwoners. Om dit zo te behouden zal de gemeente zich actief moeten opstellen om krimp, vergrijzing en verhuizing naar andere gemeenten tegen te gaan. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie is er een unieke kans om vast te leggen hoe wij als gemeente onze woon- en leefomgeving zien.

Betaalbare huur- en koopwoningen heeft wat D66 betreft daarbij prioriteit. Nu een aantal uitbreidingsplannen hun voltooiing naderen moeten er bij nieuwe gebiedsplannen harde afspraken gemaakt worden met projectontwikkelaars over diversiteit, aantallen, uitstraling en duurzaamheid. Daarbij blijft D66 een voorkeur uitspreken voor inbreiding boven uitbreiding. De buitengebieden (natuur- en cultuurgebieden) van onze gemeente vormen de Groene Long tussen Assen en Groningen. Het is één van de belangrijkste redenen waarom mensen zo graag in onze gemeente verblijven. D66 staat erop dat in onze gemeente haar landelijke uitstraling blijft houden.

  • Bouw van betaalbare woningen
  • Meewerken aan oplossing voor scheefwonen
  • Verduurzamen en moderniseren woningbestand corporaties
  • Koopwoningen met name of starters- en middenklasse-woningen
  • Diversiteit in wijken
  • Snel actie voor PBH-terrein, met oog voor leefbaarheid en uitstraling

 

 

Huurwoningen

 

D66 wil dat de verkoop van sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties stopt, zolang er geen nieuwe voor in de plaats komen. Ook wil D66 dat de corporaties een actief beleid voeren ten aanzien van het zogenaamde scheefwonen, waarbij mensen een te hoog inkomen hebben in verhouding tot de huurprijs. Er moeten daarvoor voldoende alternatieven komen in de vorm van vrije sector huurwoningen tot circa € 900 per maand. Daarmee komen er tegelijkertijd meer mogelijkheden voor senioren die hun (te grote) koopwoning willen verruilen voor een huurhuis.

D66 heeft ervoor gezorgd dat er na lange tijd weer gebouwd kan worden in Vries. Daar is een grote vraag naar sociale huurwoningen en tegelijkertijd wordt er huisvesting voor statushouders gerealiseerd. Dat heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van het dorp. In de komende periode moet dit een vervolg krijgen in alle woonkernen.

Via prestatieafspraken, moeten woningbouwcorporaties op korte termijn hun huidige woningbestand verduurzamen en moderniseren. Het nieuwe kabinet maakt hier werk van door gelden ter beschikking te stellen. Daarnaast vindt D66 dat de lokale corporaties voldoende nieuwe sociale huurwoningen moeten bouwen binnen de gemeente Tynaarlo. Indien dit niet gebeurt kunnen partijen van buiten de gemeente gevraagd worden.

Voor alle nieuwbouw moet wat ons betreft gelden: nul op de meter. Geen gasaansluiting en elektriciteit alleen uit groene energie.

 

Koopwoningen

 

Door de ligging tussen twee provinciehoofdsteden gecombineerd met het groene landschap, goed openbaar vervoer, bereikbaarheid, sport, cultuur en onderwijs is onze gemeente een van de beste vestigingsplaatsen in Noord-Nederland. Er is veel onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in onze gemeente. Daaruit blijkt dat er grote behoefte is aan starterswoningen en middenklasse twee-onder-éénkapwoningen. De komende jaren zal hier dan ook de nadruk op moeten liggen.

D66 wil dat er meer ruimte komt om te experimenteren zodat ambities en dromen waargemaakt kunnen worden. Wij zijn als partij groot voorstander van het collectief private opdrachtgeverschap waarbij groepen gezamenlijk hun woonwensen kunnen invullen. Denk hierbij aan collectieven van ouderen maar ook juist de mengvormen van huur en koop, jong en oud. Daarnaast maken wij ons als D66 hard voor initiatieven als tiny houses, pop-upwoningen en modulaire (zelf-)bouw. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol, en zal initiatiefnemers moeten helpen om hun plannen te realiseren.

Plannen van projectontwikkelaars en corporaties dienen volgens D66 altijd getoetst te worden op levensloopbestendigheid en circulair bouwen.

 

Nieuwbouw

 

Bij de planning van wijken, maar ook bij inbreiding, dient er volgens D66 gestreefd te worden naar een zo groot mogelijke diversiteit van jong en oud, arm en rijk en woonruimte voor statushouders om de integratie zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Dit bestrijdt naar onze mening tevens het steeds groter wordende probleem van vereenzaming. Daarnaast moet bij inbreiding altijd rekening gehouden worden met het karakter van de kern en moet er ontwikkeld worden in samenspraak met omwonenden. Bij bouwprojecten willen we vaker werken met een maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners.

Bij groenonderhoud moet niet (alleen) de kosten leidend zijn, maar juist de biodiversiteit dienst voorop te staan. Ook wil D66 dat er bij de (her-)inrichting van wijken altijd rekening gehouden wordt met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarnaast is verkeersveiligheid altijd een belangrijk aandachtspunt. Er moeten openbare ruimtes komen waar inwoners van alle leeftijden kunnen bewegen en sporten.

 

Prins Bernhardhoeve-terrein

 

De ontwikkeling van het PBH-terrein is een van de grootste projecten waar onze gemeente zich de komende tijd mee bezig zal houden. D66 wil dat de ontwikkeling van het gebied in nauw overleg met inwoners en ondernemers plaats vindt. De ontwikkeling van het terrein heeft een directe impact op het gehele dorp. Denk hierbij aan het winkelbestand, de ligging direct aan de Brink, en verkeersstromen. D66 wil dat, mede gelet op het ontbreken van bouwgronden in Zuidlaren, het plan snel tot ontwikkeling komt, maar niet ten koste gaat van de leefbaarheid en uitstraling van Zuidlaren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo