Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Samenleven in vrijheid en veiligheid

Overzicht
Samenleven in vrijheid en veiligheid

Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Tynaarlo is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

  • Artikel 1 van de Grondwet bij entree van het gemeentehuis
  • Verhogen meldingsbereidheid discriminatie
  • Nieuwkomers krijgen een veilig thuis
  • Preventie is en blijft de basis
  • Veilige uitstraling door verhogen onderhoudsniveau
  • Twee extra’s BOA’s opleiden vanuit de bijstand
  • Instellingen mogen vuurwerkvrijezones aanvragen
  • Verbod op wensballonnen
  • Actieve registratie van schadegevallen door aardbevingen

 

 

In vrijheid jezelf kunnen zijn

 

Wij willen als gemeente blijvend voorlopen op het gebied van vrijheid en inclusie. D66 heeft zich in de afgelopen jaren sterk hiervoor gemaakt. Door onder meer mee te doen met de “alle mannen hand-in-hand” actie, en door vol overtuiging achter het idee van Tynaarlo Regenbooggemeente en het VN Panel te staan. Om duidelijk te maken hoe belangrijk de gelijke behandeling is voor elke inwoner van Tynaarlo, wil D66 dat de tekst van artikel 1 van de Grondwet bij de entree van het gemeentehuis duidelijk zichtbaar wordt.

 

Discriminatie is onacceptabel

 

Discriminatie is in Tynaarlo onacceptabel. Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht je etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of opleiding. Het is daarom belangrijk dat Tynaarlo het onafhankelijke Meldpunt Discriminatie behoudt, die vrij is van kosten voor de melder. Het aantal klachten bij het meldpunt is erg laag. Dat kan natuurlijk komen doordat er weinig gediscrimineerd wordt in Tynaarlo, maar ook blijkt de meldingsbereidheid in Nederland over het algemeen laag. Het is daarom van belang dat er actie ondernomen wordt om meldingsbereidheid te verhogen. Daarvoor kan er door het Meldpunt Discriminatie duidelijk gemaakt worden wat er met binnengekomen klachten is gedaan en wat er is bereikt, maar kan er ook voorlichting op scholen en bedrijven gegeven worden. Het is belangrijk dat de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de brandweer zelf het goede voorbeeld geven. Diversiteit binnen deze organisaties verdient meer ambitie.

 

Etnisch profileren tegengaan

 

Wij willen leven in een gemeente waar je wordt beoordeeld op je daden en niet op je etniciteit of (risico)profiel. D66 verzet zich fel tegen etnisch profileren: dit werkt stigmatiserend en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van daders. We willen samen met de politie een einde maken aan etnisch profileren. Zo voorkomen we dat vooroordelen een rol spelen in het politiewerk.

 

Nieuwkomers moeten een veilig thuis krijgen

 

Vanaf het moment dat iemand in onze gemeente woont, is hij of zij Tynaarloër, met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Dat geldt ook voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht. In Tynaarlo moeten zij zich veilig voelen, zich thuis voelen. Dat kan onder meer door ze meteen perspectief te bieden. Vanaf de dag dat deze nieuwkomers de gemeente Tynaarlo als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, moet de gemeente vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente.

 

Vrijheid van religie, religie met vrijheid

 

In Tynaarlo is er ruimte voor bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging. Wij bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten komen. Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Geloof geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken. Er is in Tynaarlo geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaien of geweld tegen andersdenkenden, afvalligen of minderheden. Daar stopt de vrijheid van religie of cultuur en treedt de overheid op.

 

Veilige gemeente: voorkomen waar het kan, handhaven waar het moet

 

Een veilige gemeente is onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers van Tynaarlo dalen al jaren. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in de buurt groter wordt. De aanwezigheid van terrorisme in Europa, de opkomst van nieuwe (digitale) criminaliteit, maar ook een onveilige openbare ruimte dragen hieraan bij. D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is.

 

Preventie

 

Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen hebben op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, en private initiatieven.

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente bij overlast snel reageert, goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten en de openbare ruimte netjes houdt. Daarvoor mag het gemiddelde onderhoudsniveau van de openbare ruimte (BOR-niveau) omhoog. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het openbaar met elkaar omgaan, normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of straat.

 

 

Bijzondere Opsporingsambtenaren

 

Naast politie heeft de gemeente ook twee Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij houden toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, maar zij zijn ook voor bewoners een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. In Tynaarlo spelen de BOA’s een belangrijke rol, maar er moet wel altijd een heldere taakverdeling blijven bestaan met de politie. In de komende jaren zullen de BOA’s ruimer ingezet moeten worden bij het zoeken van zwerfafval, en het aanpakken van andere milieudelicten. Van BOA’s kan je bijna niet genoeg hebben. In de komende vier jaar wil D66 daarom twee BOA’s extra opleiden, vanuit de re-integratie van personen in de bijstand.

 

Lokale prioriteiten

 

Door de komst van de Nationale Politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66 vindt dat de burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger moet kunnen pakken. D66 wil dat het driehoeksoverleg – het overleg waarin burgemeester, OM en politie spreken over veiligheidsonderwerpen – afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten. De gemeenteraad moet inspraak houden in de te maken afwegingen.

 

Vuurwerk

 

Vuurwerk neemt steeds zwaardere vormen aan. Dit leidt tot overlast en kan ernstige ongelukken veroorzaken. In bijvoorbeeld Donderen regelen de bewoners daarom zelf waar er gezamenlijk vuurwerk wordt afgestoken. Dit is een mooi voorbeeld, maar is niet overal in de gemeente haalbaar. D66 zou daarom graag zien dat het mogelijk wordt dat instellingen zoals scholen en zorginstellingen een vuurwerkvrijezone kunnen aanvragen. Carbidschieten moet mogelijk blijven, maar onder toezicht, en op een beperkt aantal plekken. Het is goed dat de gemeente hierover in gesprek met de liefhebbers van carbidschieten.

Als alternatief voor vuurwerk, worden er steeds vaker wensballonen opgestoken. Deze zijn echter een gevaar voor huizen met rieten daken, voor vogels die er in verstrikt raken en voor bewegingen rondom het vliegveld. In de afgelopen periode heeft D66 hier al aandacht voor gevraagd. D66 pleit voor een verbod voor het oplaten van wensballonen in de gemeente.

 

Geen onnodig cameratoezicht en preventief fouilleren

 

Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben dat iemand over je schouder meekijkt. Het bewaken van de privacy van de inwoners van Tynaarlo is daarom van belang. Soms is het nodig om mensen individueel te controleren om zo de veiligheid van het collectief te vergroten. Wij pleiten ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Daarom zijn wij voorstander van maatregelen met een afgesproken einddatum. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

 

Drones

 

Behalve dat het gebruik van drones nuttig kan zijn, is het niet zonder risico voor de veiligheid, de privacy en de natuur. D66 is groot voorstander van nieuwe en innovatieve technologieën zoals drones, en is dan ook blij met de komst van de ‘Drone Hub GAE’. Maar er moeten wel duidelijke kaders zijn. Op Europees en nationaal niveau is men bezig met regels voor privacy- en gegevensbescherming. In Tynaarlo speelt er daarnaast dat er door de aanwezigheid van Groningen Airport Eelde nergens binnen Tynaarlo gevlogen mag worden met drones. Speciaal voor de Drone Hub zal er dan ook ontheffing aangevraagd moeten worden, of een aanpassing van de wet. Dit zal echter niet voor particuliere drone piloten gaan gelden. De regels lijken niet algemeen bekend te zijn, en zal daarom door de gemeente breder bekend gemaakt moeten worden.

 

Pak ondermijnende criminaliteit aan

 

De vermenging van criminele activiteiten met de ‘bovenwereld’ zorgt in hoge mate voor een gevoel van onveiligheid en tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan. Het gaat bijvoorbeeld om het benaderen van boerderij eigenaren voor het gebruik van leegstaande schuren voor illegale wietteelt. Om dit tegen te gaan en de pakkans van criminelen te vergroten, is een goede samenwerking en informatie-uitwisseling nodig tussen de gemeente, andere overheden, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD. Voldoende en digitaal vaardige recherchecapaciteit bij de politie is cruciaal voor het opsporen van de criminele opdrachtgevers en niet slechts de onderkant van de criminele piramide. Misdaad mag in Tynaarlo nooit lonen. De gemeente moet de BIBOB-toetsing, waarbij vergunningen kunnen worden opgeschort of geweigerd bij het vermoeden van criminele activiteiten, inzetten waar nodig.

 

Een veilige leefomgeving

 

Het vergroten van de veiligheid in de gemeente zit ook in het voorkomen van ongelukken, brand en rampen. Voor onveilige verkeerssituaties moet sneller, en in samenspraak met omwonenden, gebruikers en organisaties zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, een oplossing komen. We willen we de brandveiligheid van woningen in Tynaarlo vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen zoals studenten en ouderen. De ‘rookmelderdichtheid’ van de gemeente willen we vergroten. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan, samenwerking binnen de Veiligheidsregio is daarom van groot belang. Tegelijkertijd moeten de randvoorwaarden voor onze gemeente goed blijven. Zo moet er gewaakt worden dat de aanrijtijden voor ambulances, politie en brandweer binnen de wettelijke kaders passen.

 

Aardbevingen

 

D66 is kritisch op onwenselijke en belastende ontwikkelingen die het unieke karakter van onze gemeente als groene long kunnen aantasten en de veilige negatieve kunnen beinvloeden. Daarbij kan gedacht worden aan gasboringen, maar ook aan ondergrondse opslag van CO2. In de komende jaren moet de gemeente mogelijke schadegevallen actief registreren, zodat de lokale effecten van aardbevingen in de omgeving goed in de gaten gehouden kunnen worden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo