Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Slim en schoon vervoer

Overzicht
Slim en schoon vervoer

De huidige economische voorspoed heeft als nadeel dat de verkeersdrukte toeneemt. Dat vraagt om slimme en schone oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Om hier goed mee om te gaan is een blijvende uitdaging voor de gemeente. Als partij dragen wij de fiets en het openbaar vervoer een warm hart toe. Echter wij zijn realistisch genoeg dat gelet op de uitgestrektheid van onze gemeente gecombineerd met het grote aantal woonkernen de fiets niet altijd een optimale oplossing biedt voor al onze inwoners. Ook een dicht netwerk van openbaar vervoer is financieel niet haalbaar.

  • Werk maken van bereikbaarheid van en naar Groningen en Assen
  • Stimuleren openbaar vervoer
  • Mini-transferia verspreidt over de gehele gemeente
  • Oplaadpunten elektrische fietsen en auto’s op alle parkeerplaatsen
  • Langs scholen geldt in principe een maximale snelheid van 30 km/u
  • Steun aan fietssnelweg Groningen-Assen
 

Tussen Groningen en Assen

 

Het overgrote deel van onze inwoners werkt in Groningen of Assen of gaan daar naar school of universiteit. Daarnaast zijn belangrijke voorzieningen als ziekenhuizen, bioscopen, theaters en concertzalen ook daar gevestigd. D66 wil de komende jaren werk maken van de bereikbaarheid van en naar beide steden. Vooral vanwege moeilijkheden rondom de ombouw van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen. Wij vinden als D66 dat dit het moment is om automobilisten te laten kiezen voor snel openbaar vervoer wat tijd oplevert, geld bespaart en voorkomt dat je moet zoeken naar parkeerruimte. Tel daarbij op dat universiteit, hogeschool en de beide ziekenhuizen hun personeel momenteel ontmoedigen om met de auto naar het werk te komen.

 

Mini-transferia

 

D66 Blijft voorstanderd van mini transferia/OV-knooppunten verspreidt over de gehele gemeente. Door deze goed te positioneren zullen aanrijtijden via fiets of auto meestal niet langer dan 5 à tien minuten zijn. Deze transferia zullen in onze optiek aangedaan worden door Q-liners (snelbussen) zodat Groningen met het Hoofdstation, de Grote Markt, UMCG, Martiniziekenhuis, Gasuniegebied en het Zernikecomplex (universiteit en Hanzehogeschool), snel bereikbaar is. D66 vindt dat er bij de transferia voldoende (overdekte) stalling voor fietsen moet zijn.

 

Elektrisch vervoer en logistiek

 

D66 wil dat elektrisch rijden binnen onze gemeente zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. Alle parkeerplaatsen, inclusief de parkeerplaatsen bij mini-transferia, moeten worden uitgerust met oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. In dat kader heeft D66 in de afgelopen jaren al eerder gevraagd om gemeentelijke tractie de komende jaren zoveel mogelijk elektrisch te laten plaatsvinden. Daarop zullen wij blijven aandringen.

D66 zal zich extra sterk maken voor het experiment bij de bloemenveiling in Eelde, waarbij een deel van het complex wordt omgebouwd naar een logistiek verdeelcentrum. Lading van vooral zeer lange vrachtwagens wordt overgeladen op kleine vrachtauto’s en bestelwagens op elektrische tractie. Vooral door de enorme toename van pakketdiensten kan hier een enorme slag gehaald worden op het gebied van duurzaamheid.

 

Verkeersveiligheid

 

De toename van de verkeersdrukte heeft als gevolg een verhoogde kans op ongevallen. De afgelopen periode is het aantal verkeersongelukken op de A28 toegenomen. Door meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen, zal de verkeersdrukte afnemen dan wel gelijk blijven, en de maatregelen zoals bij De Punt genomen gaan worden met langere op- en afritten zal bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Vooral de verkeersveiligheid bij en rondom scholen verdient de permanente aandacht van D66. Zeker nu de gemeente Tynaarlo een omvangrijk programma afwerkt voor scholen en sportvoorzieningen. Daarbij dient niet alleen de schoolleiding betrokken te worden, maar ook de ouders die hun kinderen halen en brengen. Het heeft niet de voorkeur dat kinderen met de auto naar school worden gebracht. De scholen kunnen daarom zo goed mogelijk stimuleren dat kinderen zelf naar school gaan. Een manier waarop de gemeente daarbij kan helpen is dat op wegen die direct langs scholen lopen, in principe altijd een maximum snelheid van 30 km/u geldt.

 

 

Fietsen

 

Drenthe is een echte fietsprovincie. Maar naast een puur door menskracht aangedreven fietsen, gebruiken steeds meer mensen een e-bike of om naar school of werk te gaan. De vermenging van verschillende fietssnelheden op een enkel fietspad, van jonge kinderen tot speed pedelec (zeer snelle e-bike), van fietsen zonder versnelling tot groepen hardfietsers, leidt steeds vaker tot onveilige situaties. Daar zal in de toekomst goed over nagedacht moeten worden.

Eén oplossing is de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. D66 is hier een warm voorstander van. Door aanleg van fietssnelwegen wordt de verkeersveiligheid op de fietspaden voor het gewone fietsverkeer beter gewaarborgd. Wij vinden dat de gemeente op korte termijn samen met haar partners in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen de plannen verder dient te ontwikkelen zodat er binnen redelijke termijn een aanvang genomen kan worden met de werkzaamheden.

In 2017 werd een fietspad in onze gemeente verkozen tot het slechtste fietspad van Drenthe. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom willen wij dat de bestaande fietspaden kritisch bekeken worden. Wegdek, obstakels, putdeksels: alles moet goed zijn.

 

 

Veiligheid voor voetgangers

 

D66 is van mening dat voetpaden te vaak het sluitstuk zijn bij de inrichting van de openbare weg. Nog te vaak houden ze ineens op, zijn te smal, slecht onderhouden of bevinden zich er obstakels. D66 wil dat klachten van inwoners en bezoekers van onze gemeente snel worden opgepakt en afgehandeld.

Extra aandacht zal hierbij gegeven moeten worden aan mensen met een beperking, zodat het voor hen mogelijk wordt overal zonder risico’s te kunnen komen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo