Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Een stevige financiële basis

Overzicht
Een stevige financiële basis

De gemeente Tynaarlo heeft een jaarlijkse begroting van iets meer dan € 70 miljoen per jaar. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren mede zorg gedragen voor het gezond houden van begroting, zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Daarvoor zijn grote bezuinigingen nodig geweest. Nu er waar een stevige financiële basis ligt, zijn er kansen om te investeren. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat, en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

 

  • Inwoners hebben inzicht in en invloed op bestedingen
  • Trendmatige verhoging van tarieven
  • De vervuiler betaald: tariefdifferentiatie op bouwleges
  • Betere toegankelijkheid van subsidies
  • Solide financiën, zonder spaarpot te worden
 

Verantwoord begroten

 

Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. D66 wil daarom de tarieven in beginsel alleen trendmatig verhogen, met het landelijke inflatiecijfer.

In de eerste jaren na de decentralisaties van taken naar de gemeente is besloten om dit budgetneutraal in de begroting op te nemen, met een extra buffer in de begroting opgenomen om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot incidentele overschotten tot 5% van de totale begroting. Nu de decentralisaties al een aantal jaar draaien, en er meer bekend is over de daadwerkelijke kosten voor de gemeente, kan de begroting wat strakker gepland worden, zodat er structureel meer ruimte is.

 

De vervuiler betaalt

 

Door tariefdifferentiatie bij de afvalinzameling zorgt de gemeente Tynaarlo ervoor dat inwoners zich bewust worden van het soort, en de hoeveelheid afval die men produceert. Zo dragen we bij aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente. Tariefdifferentiatie kan ook worden ingevoerd op andere gebieden om vergroening financieel aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld korting op de bouwleges voor circulair energiezuinige gebouwen. Groei geeft immers kansen op vergroening.

 

Subsidies goed besteden

 

Na jaren van het terugbrengen van subsidies om de gemeentelijke financiën op orde te brengen, is er nu weer ruimte om te investeren. Investeren in welzijn, de cultuursector, de sportverenigingen. D66 blijft achter het uitgangspunt dat er geen exploitatiesubsidies meer worden verstrekt. De beschikbare projectsubsidies kunnen worden verhoogd. Tegelijkertijd verdienen ze het om breder onder de aandacht van de organisaties in de gemeente gebracht te worden. Ook moeten de voorwaarden makkelijker te vinden zijn via de gemeentelijke website. Naast subsidies heeft de gemeente nog andere mogelijkheden om initiatieven te faciliteren die van belang zijn voor de inwoners, zoals het verlenen van garanties of het verstrekken van leningen. D66 wil dat de gemeente de hierdoor ontstane risico’s inzichtelijk maakt en binnen de perken houdt.

 

Solide financiën

 

Tynaarlo is financieel gezond en dit willen we zo houden. De gemeente moet een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij binnen krijgt. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Om ook in de toekomst een klap te kunnen opvangen, willen wij de schuldquote onder de 100% houden. De weerstandscapaciteit moet boven de 100% blijven, maar de gemeente is geen spaarpot. Een weerstandscapaciteit van boven de 150% vindt D66 onnodig. De gemeente moet streven om het kengetal grondexploitaties zo snel mogelijk af te bouwen tot een niveau onder de 25%.

De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk zijn. De flexibele schil van medewerkers kan helpen in het optimaal verdelen van personeel over het beschikbare werk. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.

 

Transparante financiën

 

De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor elke inwoner inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan komt. De financiële stukken zijn al beter leesbaar geworden, maar zijn voor de gemiddelde inwoner nog steeds erg lastig. Als verdere verbetering kan bijvoorbeeld gekeken worden naar Werkplein Drentsche Aa en de gemeente Groningen, die het Jaarverslag en de Begroting op een interactieve, begrijpelijke manier op de website hebben gezet. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te maken, door deze beschikbaar te stellen als open data. Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meedenken over de begroting, met name over uitgaven in hun directe omgeving. Daarnaast willen wij experimenteren met dorpsbegrotingen of –budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt.

 

Verantwoord inkoopbeleid

 

Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven, bijvoorbeeld door inkoop in voorkomende gevallen in kleinere stukken te offreren. De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en toegevoegde maatschappelijke waarde.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo