Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Werk en inkomen

Overzicht
Werk en inkomen: iedereen doet mee!

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij vinden dat prestaties beloond moeten worden, maar tegelijkertijd dat de welvaart moet worden gedeeld. Wie niet (meer) kan werken of niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, verdient steun van de samenleving, en dus ook van de gemeente. D66 wil inwoners zonder baan niet gevangen houden in een uitkering. Wij willen dat de gemeente deze mensen op weg helpt zelf actief een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt.

  • Beter schuldhulpverlening
  • Regelarme bijstand
  • Inwoners regie over eigen traject
  • Extra aandacht voor kinderen in armoede
  • Voldoende kansen voor alle inwoners
  • Werken aan kansen voor vluchtelingen vanaf dag één

 

 

Voorkomen van schulden

 

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post niet meer durft open te maken bijvoorbeeld, omdat je je rekeningen niet kunt betalen. Een dat je het idee hebt dat je er alleen voorstaat. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

 

Regelarme bijstand en re-integratie

 

Wanneer mensen langdurig geen werk hebben, willen we ze niet onnodig belasten met regels. Wij denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. D66 wil dat Tynaarlo verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende – re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, wil D66 vaker een meer zelfsturend traject met behoud van uitkering. D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Werkzoekende die zich bij de gemeente melden moeten op maat voorlichting en training krijgen over hoe ze hun zoektocht het beste kunnen aanpakken. Onze inwoners moeten zelf de regie kunnen voeren over hun re-integratietraject.

 

Extra aandacht voor kinderen in armoede

 

Kinderen die opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen. Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede, zijn niet altijd in beeld bij de gemeente; dit zijn namelijk niet altijd ouders met een uitkering. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals de sociale teams dit signaleren. Professionals die (multiprobleem)gezinnen ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Dit geldt specifiek in het geval van aanstaande ouders die te maken hebben met armoede en de stress die voortkomt uit schulden.

 

Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. Waar mogelijk proberen we indicaties te versimpelen.

Mensen moeten zoveel mogelijk keuze krijgen in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering. D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend, die raadsbreed door de raad is aangenomen, met als (uiteindelijke) doel deze kwetsbare groep (gesubsidieerd) werk aan te bieden.

 

 

Participatievorm sociaal domein

 

De initiatiefgroep Burgerparticipatie heeft een voorstel ontwikkeld voor een nieuw participatiestructuur voor het sociaal domein. In de komende raadsperiode zal dit gestalte moeten krijgen. Voor D66 is het belangrijk dat het VN panel in deze werkgroep is opgenomen.

 

Kansen voor vluchtelingen

 

D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer deze nieuwkomers in de gemeente Tynaarlo als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente. Vanaf het moment dat zij in onze gemeente zijn, zijn ze Tynaarloërs, met dezelfde rechten en plichten als iedereen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo