Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord lijsttrekker Klaas Verschuure

Op zoek naar de pdf-versie en de samenvatting van ons verkiezingsprogramma? Kijk dan hier.

Het gaat goed met Utrecht! Steeds meer Utrechters hebben een goede baan. De werkloosheid daalt en de werkgelegenheid neemt toe. Onze kinderen ontwikkelen hun talenten en zijn verzekerd van een goede school. De economie groeit, de culturele sector floreert en het klimaat voor ondernemers is gunstiger dan ooit. Geen wonder dus dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen; over 10 jaar al meer dan 400.000. De stad groeit en bloeit als nooit tevoren.

Lees verder

1

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een unieke kans die wens waar te maken, in een stad die groeit en bloeit als nooit tevoren. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. Één op de tien Utrechtse kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zitten tijdelijk of langdurig zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van achternaam, afkomst, leeftijd of gender is nog steeds een probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien.

De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal hard voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet onze stad zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Utrecht is mooi, maar dan moet ieder mens daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze status van gastvrije, toegankelijke stad verplicht.

Lees verder
2

Onze groene toekomst

Utrecht moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te leven en werken. Voor ons, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig met de stad omgaan en het milieu, de natuur en het groen koesteren. Wij zien dat dit nog niet altijd gebeurt. Er is nog teveel verspilling en vervuiling. Wij willen de stad daarom radicaal verduurzamen. Schonere energievoorziening, zorgvuldiger omgaan met afvalstromen en meer aandacht voor schone lucht.
Zo zorgen we ervoor dat Utrecht voldoet aan de afspraken van het Energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs, maar ook aan een afspraak met onszelf: het Utrechtse Energieplan. Daarin is de ambitie vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Lees verder
3

Ruimte om te wonen en te leven

Utrecht groeit, en hard ook. Die groei willen we in goede banen leiden, door de beschikbare ruimte optimaal te benutten en te verdelen tussen het groeiende aantal inwoners. Iedereen verdient immers een goede plek om te wonen, werken en leven. Op die manier geven bestaande en nieuwe Utrechters de ruimte om hun initiatieven, dromen en ambities waar te maken.
De groei van de stad zorgt voor bedrijvigheid en levendigheid en biedt ons de kans om te investeren in nieuwe voorzieningen. Uitdagingen zijn er echter ook: door de toenemende drukte stijgt de vraag naar woningen en daarmee ook de prijs. Wij willen dat in Utrecht voor iedereen een betaalbare, passende en duurzame woning beschikbaar is. De groei van de stad mag daarbij niet ten koste gaan van het groen in en om onze stad. Daarom kiezen wij voor verdichting, niet voor uitbreiding.

Lees verder
4

Utrecht schoon en slim bereikbaar

Wij vinden het belangrijk dat Utrechters zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan.
De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia al steeds korter geworden en de meeste winst in reistijd valt nu nog te behalen bínnen de stad. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OV-knooppunten, woningen en kantoren.

Lees verder
5

Werken aan nieuwe groei

Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie en groene groei. De omstandigheden zijn beter dan ooit; daar moeten we gebruik van maken! We hebben een unieke kans om iedereen mee te laten doen en het beste uit zichzelf te halen. De groei van de stad en de toevlucht van innovatieve bedrijven en ondernemers maakt bovendien dat er meer – en diverse – banen nodig zijn. Opleidingen moeten daar optimaal op aansluiten, zodat iedereen vanuit de eigen talenten kan meedoen. Zo creëren we een klimaat waarin iedereen profiteert van het banenpotentieel en waarin de belangrijkste regionale sectoren kunnen floreren. Als ondernemerspartij wil D66 uiteraard ook zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat, door regels weg te nemen en door ondernemers, arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden.

Lees verder
6

De bruisende stad

Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxegoed voor enkelen. Kunst en cultuur geven Utrechters de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook de zuurstof voor een open samenleving. De gezellige horeca, de vele evenementen en festivals die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod maken dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen. Utrecht kan niet alleen profiteren van de prachtige historie van onze stad. Wij profileren ons meer en meer als stad waar het gebeurt. In Utrecht kan het tegelijk: het koesteren van het verleden én het aanjagen van vernieuwing en experiment. Utrecht is óók een echte sportstad, met ongekend veel sportende bewoners en een rijk verenigingsleven. De stad is er levendig door, en veel Utrechters ontmoeten elkaar op deze manier. Dit alles zorgt er niet alleen voor dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, maar onze levendige stad trekt ook meer en meer bezoekers uit binnen- en buitenland.

Lees verder
7

Zorgen voor elkaar

Alle Utrechters moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Utrecht uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Utrechters kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de buurtteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Utrecht heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen en de stad heeft het in vergelijking met de rest van Nederland goed georganiseerd. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

Lees verder
8

Samenleven in vrijheid en veiligheid

In Utrecht ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Utrecht een stad is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu de stad groeit en spanningen in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Utrecht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.

Lees verder
9

Levendige democratie

Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle Utrechters. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat een diverse groep Utrechters bij de lokale democratie betrokken wordt, juist ook de groepen die niet als eerste hun stem of idee laten horen. Utrecht is van alle Utrechters. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten. De afgelopen jaren heeft Utrecht zich onder aanvoering van D66 ontwikkeld tot een open stad waar ruimte is voor initiatief. Hier gaan we mee verder. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven experimenteren moet nóg meer in het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Privacy, digitale veiligheid en de beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.

Lees verder
10

Financiën: een stevig fundament

De gemeente Utrecht heeft een jaarlijkse begroting van €1,4 miljard. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting. Utrecht heeft tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Dit stevige financiële fundament is nodig om de kansen en uitdagingen van een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar dat nodig is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

Lees verder
11

Verantwoording

Op 14 september 2016 besloten de leden van D66 Utrecht dat D66 in Utrecht deel zal nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daar hoort natuurlijk een verkiezingsprogramma bij, waarin de kiezer de visie van D66 op Utrecht kan vinden. Het programma dient ook als opdracht van de leden van D66 Utrecht aan de nieuw gekozen fractie voor de periode 2018 – 2022 en het vormt de inzet van D66 bij mogelijke deelname aan de coalitieonderhandelingen.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar