Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Financiën: een stevig fundament

Overzicht
Financiën: een stevig fundament

De gemeente Utrecht heeft een jaarlijkse begroting van €1,4 miljard. Gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee om moeten gaan. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting. Utrecht heeft tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Dit stevige financiële fundament is nodig om de kansen en uitdagingen van een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar dat nodig is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

 

10.1 Lage lasten op eerlijke basis

 

D66 Utrecht wil:
-> lage gemeentelijke belastingen als uitgangspunt
-> dat niet Den Haag, maar Utrecht de besteding van belastinggeld bepaalt
-> dat het voor iedere Utrechter begrijpelijk is waar gemeentelijk geld vandaan komt
en naartoe gaat

Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarom hebben wij woonlasten zoals de OZB de afgelopen jaren niet laten stijgen.

Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt nu alleen een onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet meer in verhouding zijn.

 

De vervuiler betaalt

 

Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Utrecht voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door parkeertarieven voor emissievrije voertuigen aantrekkelijker te maken. Groei geeft kansen op vergroening. Met behulp van korting op de bouwleges kunnen volledig circulair energiezuinige gebouwen gebouwd worden.

De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven, door waar mogelijk altijd groene keuzes te maken. Wij willen dat de gemeente haar positie als grote klant gebruikt om haar leveranciers tot groener gedrag te bewegen. Een concreet voorbeeld hiervan is de bank waar de gemeente haar rekening houdt: die moeten we stimuleren om duurzamer en groener te werken.

 

Groei faciliteren

 

Er moet flink geïnvesteerd worden om de groei van de stad mogelijk te maken en stedelijk te blijven vernieuwen. Hierbij moet de aandacht goed verspreid worden over alle wijken, van Ondiep tot Hoograven en van Kanaleneiland tot Vleuten. We willen samenwerken met de provincie, het Rijk en Europa om dit mogelijk te maken.

Door de groei van de stad stijgen de inkomsten. Die inkomsten zetten we in om bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen en sportvoorzieningen op peil te houden. Zo blijft Utrecht een fijne plek.

 

Solide financiën

 

Utrecht is financieel gezond. Dat willen we zo houden. De gemeente moet een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij binnen krijgt. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Om ook in de toekomst een klap te kunnen opvangen, willen wij de schuldquote van de gemeente onder de 100% houden.

De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk zijn. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen, om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.

Het Rijk draagt verantwoordelijkheden over aan de gemeente. Helaas gaat dit ook gepaard met bezuinigingen en tegelijk worden veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor hebben Utrechters geen invloed op hoe grote onderdelen van het gemeentelijke budget besteed worden. Daarom willen wij dat Utrecht in Den Haag een duidelijk signaal laat horen, om te zorgen dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de besteding van belastinggeld.

 

Transparante financiën & verantwoord inkoopbeleid

 

De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere Utrechter inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te maken (het zogenaamde open spending) en beschikbaar te stellen als open data. Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het opstellen van buurtbegrotingen, of via een Bewonersbod en andere buurtrechten zelf het initiatief nemen.

Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen, zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return.

 

Subsidies goed besteden

 

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente organisaties en activiteiten die tenminste voldoen aan de volgende uitgangspunten: het is gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten, lange-termijnsubsidies worden alleen toegekend bij bewezen resultaten en toekenning en verantwoording van de verleende subsidies is transparant. Naast subsidies kan de gemeente bijvoorbeeld ook garanties verlenen. D66 wil dat de gemeente de hierdoor ontstane risico’s inzichtelijk maakt en binnen de perken houdt.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar