Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Kansen voor iedereen

Overzicht
Het beste onderwijs

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een unieke kans die wens waar te maken, in een stad die groeit en bloeit als nooit tevoren. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. Één op de tien Utrechtse kinderen groeit op in armoede. Te veel mensen zitten tijdelijk of langdurig zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van achternaam, afkomst, leeftijd of gender is nog steeds een probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien.

De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal hard voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet onze stad zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Utrecht is mooi, maar dan moet ieder mens daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze status van gastvrije, toegankelijke stad verplicht.


 

1.1 Het beste onderwijs  

 

D66 Utrecht wil:
-> plek voor alle kinderen op een brede school in de buurt met voorschoolse educatie
-> een Utrechtse Lerarenbeurs, waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen en we het onderwijs verbeteren
-> meer aandacht in de les voor burgerschap en democratie
-> een schoolontbijt voor kinderen die anders met honger in de schoolbanken zitten

Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen. Utrecht kent dankzij de inzet van D66 geen zwakke basisscholen meer. In Overvecht staat een van de excellente scholen van Nederland. We blijven hard werken aan het beste onderwijs voor ieder kind.

 

Klaar voor de start

 

Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Veel kinderen zouden er baat bij hebben om vóór groep 1 al meer taalvaardigheden te kunnen ontwikkelen.  Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per week naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen gaan. Zodat elk kind, met of zonder onderwijsachterstand, of de ouders nu werken of niet, met een goede basis aan de schoolcarrière begint. Ook kinderopvang is belangrijk, voor de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden van ouders. Daarom wil D66 in iedere wijk van onze groeiende stad voldoende goede kinderopvang.

 

Brede basisschool voor ieder Utrechts kind

 

Wij streven ernaar dat er in 2022 voor elk Utrechts kind een brede buurtschool is, waar alle voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één dak worden gebracht. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken. Idealiter is dit ook de plaats voor voor- en vroegschoolse educatie.

 

 

Talentontwikkeling op alle niveaus

 

Elk kind heeft talenten. Wie met volle overtuiging zijn interesse volgt, legt het beste fundament voor de toekomst. Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of het ontwikkelen van academische vaardigheden, van het leren programmeren tot het excelleren in danslessen: talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat we het onderwijs in Utrecht blijven vernieuwen en verbeteren. D66 wil weekend- en zomerscholen stimuleren. Waar nodig kan (co)financiering vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting geven. Met een fonds voor talentontwikkeling willen wij deze initiatieven stimuleren. Ook willen wij ruimte blijven bieden aan gastlessen vanuit het bedrijfsleven en hoger onderwijs. De gemeente kan hierin zelf ook goed deelnemen, door kinderen te leren over de publieke sector en maatschappelijke vraagstukken. Voor alle Utrechtse kinderen moet het mogelijk zijn het beste onderwijs in Utrecht te volgen. Een oplossing zien wij in het vergroten van het aantal dakpan-klassen (verlengde brugklas).

 

Prioriteit voor passend onderwijs

 

Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en leerlingen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat ieder gezin de keuzevrijheid heeft als het gaat om het uitkiezen van een school. Om kinderen die extra aandacht nodig hebben ook zoveel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs te bieden, is een aantal jaar geleden de stelselwijziging Passend Onderwijs landelijk ingevoerd. In lokale samenwerkingsverbanden moeten scholen de gezinnen helpen bij het vinden van een passende onderwijsomgeving. Wij zien echter dat scholen nog moeite hebben om voldoende plekken te bieden voor kinderen die bijvoorbeeld een beperking hebben of hoogbegaafd zijn. Wij willen dat de gemeente helpt in het vinden van een passende school voor ieder kind in Utrecht, juist als zich knelpunten voordoen. Daarvoor gaat de gemeente in gesprek met schoolbesturen om kansengelijkheid te verbeteren. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer: waar mogelijk moet de gemeente deze kinderen ondersteunen in het vinden en bereiken van de school waar zij het meest op hun plek zijn.

 

Gezond en veilig op school

 

Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert. Utrecht staat voor de opgave om de komende jaren meerdere schoolgebouwen te renoveren, uit te breiden of nieuw te bouwen. Ons uitgangspunt is dat deze gebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn. Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel, sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet overal. Kinderen mogen niet met honger in de schoolbanken zitten. Helaas komt dit in Utrecht wel voor. Daarom willen we dat elk kind een schoolontbijt kan krijgen. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden.

Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale stad. De gemeente moet elke school in Utrecht actief blijven aanmoedigen om verder te verduurzamen.

In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van groot belang. Wij vinden daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te onderstrepen, organiseert D66 elk jaar de Conciërge van het Jaar-verkiezing.

 

Burgerschap en moderne voorlichting

 

De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer structurele aandacht komt voor democratisch burgerschap op school. Kennis over de werking van democratische instituties en mensenrechten is in een democratie onmisbaar voor volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij accepteren dat er ook andere meningen bestaan. Het leren hoe je op een democratische manier je stem kunt laten horen en conflicten kunt oplossen is een onmisbare vaardigheid in onze samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is de Vreedzame School in Utrecht, die zich in een breed programma niet alleen richt op de school, maar expliciet ook op de wereld daar omheen.

We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Utrechtse Lerarenbeurs

 

Betere leraren zorgen voor beter onderwijs. Als het aan D66 ligt, krijgt ieder kind les van goede, bevoegde leraren, die bovendien zelf ook hun leven lang kunnen blijven leren. We vragen echter veel van leraren, maar bieden ze weinig. Dat gaan we in Utrecht veranderen. Daarom willen we de Utrechtse Lerarenbeurs introduceren. Met deze beurs kunnen individuele leraren, maar ook docententeams in het primair en voortgezet onderwijs zich blijven ontwikkelen en professionaliseren. Dit geldt voor alle leraren in Utrecht, of het nu leraren zijn die al een tijdje voor de klas staan of leraren die net zijn begonnen, iedere leraar in Utrecht komt in aanmerking. Met de beurs kunnen leraren een financiële vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld het volgen van een leergang of het opzetten van een onderwijsinnovatieproject. Het onderwijs in Utrecht krijgt op deze manier de ruimte om nieuwe projecten te starten of ontwikkelingen in de school verder te brengen. De beurs kan ook voor leraren ook een extra prikkel zijn om in Utrecht les te komen geven.

 

Onderwijs van de toekomst

 

Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e eeuwse vaardigheden’ als creatief en kritisch denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. Vanuit de Utrechtse Lerarenbeurs stellen wij middelen beschikbaar voor opleiding van docenten. Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en les geven in deze nieuwe vaardigheden. Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke Utrechtse basisschool kinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.  

 

Meer scholen in een groeiende stad

 

De stad groeit. Dat betekent dat er scholen bij moeten komen. Vooral in Leidsche Rijn is behoefte aan meer scholen. We willen zorgen voor voldoende aanbod van basis- en voortgezet onderwijs, waarbij we letten op goede spreiding van soorten en niveaus van onderwijs over de stad. Voor alle Utrechtse kinderen moet het mogelijk zijn het onderwijs in Utrecht te volgen dat bij hen past. Een brede scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) zou bijvoorbeeld een aanwinst zijn voor Overvecht. Er zijn nog steeds terechte zorgen onder ouders en leerlingen over plaatsing op een school. De besluitvorming rond wel of geen plaatsing is niet altijd duidelijk. Hoewel verbeteringen hebben plaatsgevonden, blijven wij ons daarom hard maken voor een transparant plaatsingsbeleid waar de ouders, leerlingen en scholen zich in kunnen vinden.

 

Utrecht studentenstad

 

Utrecht is dé studentenstad van Nederland. Daar zijn we trots op. De universiteiten, hogescholen, ROC’s en het Utrecht Science Park maken Utrecht met recht een stad van kennis en talent. Wij vinden het belangrijk dat studenten niet alleen gebruikers, maar ook burgers van de stad zijn. Wij streven naar meer verbindingen tussen studenten en andere Utrechters. Ruim een op de vijf bewoners van onze stad is student. Zij moeten kunnen wonen in een stad met voldoende studentenwoningen en goede voorzieningen, zoals aantrekkelijke horeca. Het Utrecht Science Park (de Uithof) wordt in 2018 ook bereikbaar via de Uithoflijn. De komende jaren moet deze campus uitgroeien tot de 11e wijk van Utrecht, met nog meer faciliteiten.

 

1.2 Een leven vol kansen

 

D66 Utrecht wil:
-> meer innovatie in het onderwijs en een fonds voor talentontwikkeling
-> voortijdig schoolverlaten voorkomen
-> extra geld voor bestrijding van laaggeletterdheid
-> arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan en doorgaan met anoniem solliciteren

Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking van die dromen is niet altijd eenvoudig; het onderwijs sluit bijvoorbeeld niet altijd goed aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van banen. Veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en het komt ook in Utrecht nog te vaak voor dat kinderen hun school vroegtijdig verlaten. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor; steeds meer mensen voelen zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam of afkomst minder makkelijk een baan.

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen

 

Arbeidsdiscriminatie is voor D66 absoluut onacceptabel. D66 wil dat er aandacht is voor zowel aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie en streeft naar een stad waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde kansen krijgt. Daarom houdt de D66-wethouder een spreekuur waar jongeren terecht kunnen die zich op de werkvloer gediscrimineerd voelen. Dit spreekuur heeft een belangrijke signaalfunctie: iedereen verdient dezelfde kansen en voor discriminatie is in Utrecht geen plek. Dit is slechts één voorbeeld van de actieve bijdrage van D66 om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. De komende periode zal D66 zich blijven inzetten om arbeidsdiscriminatie te voorkomen en te bestrijden. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve, diverse organisatie. Wij willen de proef met anoniem solliciteren binnen de gemeente voortzetten.

 

Samen werken aan een kansrijke toekomst

 

We willen dat de gemeente samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven nog meer ondersteunt, om zo een betere aansluiting tussen opleiding, stages en werk te realiseren. Een goed, recent voorbeeld hiervan is de Utrechtse Onderwijsimpuls, die het voortgezet onderwijs ondersteunt bij de ontwikkeling van uitdagend, eigentijds onderwijs. D66 wil bovendien investeren in meer innovatieve, creatieve en technische voorzieningen voor het onderwijs en talentontwikkeling, zoals broedplaatsen, makerspaces en andere plekken voor jonge ondernemers van alle opleidingsniveaus.

 

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen

 

D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet hard optreden bij schoolverzuim en sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensieve begeleiding. In samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van loopbaanoriëntatie veel bereikt worden om jongeren weer perspectief te geven op een kansrijke toekomst.

 

Laaggeletterdheid pakken we aan

 

In Utrecht zijn 30.000 mensen laaggeletterd en 68.000 Utrechters hebben moeite met digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Mensen schamen zich ervoor en worden afhankelijk van anderen, waardoor het probleem vaak verborgen blijft. Als je niet goed kunt lezen en schrijven en moeite hebt met de computer, vind je minder makkelijk een baan. D66 wil het aantal laaggeletterden fors terugbrengen de komende collegeperiode. Dit is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opgave: iedereen moet mee kunnen doen in onze stad. Met de juiste inzet kunnen we – samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers – laaggeletterdheid tegengaan. Het recent gesloten Taalakkoord ondersteunen wij daarom graag. We willen met extra financiële middelen de aanpak versnellen en initiatieven ondersteunen. Net zo belangrijk is breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente. Ook moet de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen.

 

De bibliotheek in het hart van de wijk

 

De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van alle Utrechters. Het is niet langer alleen een plek om boeken te lenen; in de moderne bibliotheek kun je terecht om je te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten, te debatteren en te studeren. Daarmee dragen bibliotheken bij aan het tegengaan van laaggeletterdheid. De bibliotheek krijgt in de 21e eeuw meer en meer een sociale functie op lokaal niveau. D66 vindt het belangrijk dat bibliotheken meegroeien met de stad, met voldoende lokale vestigingen die een binding met hun wijk hebben en de buurt daardoor ondersteunen. Wij kijken met de stad uit naar de opening van de nieuwe centrale bibliotheek aan de Neude.

 

1.3 Bij armoede en schulden bieden we perspectief

 

D66 Utrecht wil:
-> Utrechters in armoede helpen bij het vinden van werk of tijdsbesteding
-> speciale aandacht voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen
-> geen wachtlijsten en meer geld naar schuldhulpverlening

Een op de tien kinderen in Utrecht groeit op in armoede. Dat is onacceptabel. Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem, dat mensen veel stress geeft en nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Armoede kan een gevolg zijn van werkloosheid, maar kan ook spelen wanneer mensen wel een baan hebben. Je ziektekosten of woonlasten stijgen, een opdracht gaat niet door, je gaat scheiden: het zijn oorzaken waardoor je zomaar in de financiële problemen kan raken. Het is zaak dat je dan niet in de kou komt te staan. Ook willen we het taboe op schulden doorbreken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar worden en kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren. Voor Utrechters die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen we een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Armoede blijvend oplossen

 

We willen armoede zoveel mogelijk blijvend oplossen, door te helpen met het vinden van werk of activiteiten. Mede dankzij D66 heeft Utrecht afgelopen jaren ingezet op het bestrijden van armoede en zijn er meer ondersteuningsmogelijkheden gekomen. Niet iedereen is op de hoogte van deze mogelijkheden, zoals de U-Pas waarmee mensen in armoede toegang houden tot cultuur en sport. Het aanvragen van de U-Pas moet makkelijker worden. We willen dat mensen beter geïnformeerd worden en waar nodig ondersteund worden – zelfs directe hulp krijgen – bij het aanvragen.

Generieke kortingen voor ouderen willen wij ombuigen naar kortingen voor (oudere) mensen die te maken met armoede. We willen ook meer aandacht voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen die te maken hebben met armoede.

 

Voorkomen van schulden

 

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post niet meer durft open te maken bijvoorbeeld, omdat je je rekeningen niet kunt betalen. En dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren van budgetvaardigheden en hulp bij administratie door professionals, maar vooral ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van (ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo wordt erger voorkomen. Bovendien is bewezen dat een dergelijke aanpak het meest effectief is.

Pas als de acute financiële nood is opgelost, ontstaat ruimte voor mensen om andere hulpvragen op te pakken en weer mee te gaan doen in de samenleving. Om meer mensen met schulden te kunnen helpen moet de wachtlijst voor schuldhulpverlening worden weggewerkt. Daarom willen wij het budget voor schuldhulpverlening verhogen.

De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. De proef met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij hen weer een perspectief op een kansrijk leven.

Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden moeten voorkomen worden. Wij vinden het al helemaal onacceptabel dat gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen uit huis worden gezet. Buurtteams en woningcorporaties werken hierin al samen, maar het melden van huurachterstanden door de corporaties aan de buurtteams kan beter.

 

Extra aandacht voor kinderen in armoede

 

Kinderen die opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen. Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede, zijn niet altijd in beeld bij de gemeente; dit zijn namelijk niet altijd ouders met een uitkering. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals de Utrechtse buurtteams dit signaleren. Professionals die (multiprobleem)gezinnen ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Dit geldt specifiek in het geval van aanstaande ouders die te maken hebben met armoede en de stress die voortkomt uit schulden; stress heeft immers bewezen nadelige consequenties voor het (ongeboren) kind. Ook willen we aandacht voor kwetsbare jongeren die 18 worden en zelfstandig (gaan) wonen.

 

1.4 Kansen voor vluchtelingen

 

D66 Utrecht wil:
-> dat Utrecht – en niet het Rijk – de zeggenschap heeft over inburgeringstrajecten en
de opzet van opvanglocaties
-> dat vluchtelingen vanaf dag één aan de slag gaan met taal en integratie
-> ongedocumenteerden opvang krijgen met bed, bad, brood en begeleiding

D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer deze nieuwkomers Utrecht als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze stad. Vanaf het moment dat mensen in onze stad zijn, zijn ze Utrechters, met dezelfde rechten en plichten als iedereen.

Uitgevlucht

 

D66 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor goede opvang van asielzoekers in Utrecht. Vluchtelingen die in Utrecht aankomen kunnen hier blijven om hun verdere traject te doorlopen. Daarin gaan ze samen met bewoners uit de buurt vanaf dag één aan de slag met taal en integratie. Zo hoeven ze niet continu naar verschillende plekken in Nederland te verhuizen en krijgen ze de kans een band op te bouwen met hun nieuwe buurt. Dat is goed voor de integratie én het draagvlak. Deze manier van werken moet de kern blijven van het Utrechtse opvangbeleid.

Wat nog ontbreekt is een goede informatieportal (website en/of app) waar het voor nieuwkomers in de voor hen relevante talen, duidelijk wordt wat je moet weten en hoe je zelf je weg kunt vinden in Utrecht. Van werk tot gezondheid. De gemeente moet hierin snel het voortouw nemen. D66 wil bovendien dat de gemeente meer regie krijgt én neemt over het inburgeringstraject van vluchtelingen die een verblijfsvergunning ontvangen en over de opzet van opvanglocaties.

 

Vanaf dag één aan de slag

 

De huidige asielprocedure zorgt voor een aanzienlijke periode van zinloos wachten. D66 biedt asielzoekers perspectief vanaf dag één en zet in op individuele integratietrajecten die worden afgestemd met de inburgeraar. Dit biedt asielzoekers en statushouders de kans om hun wachttijd zinvol te besteden. Daar profiteert de hele Utrechtse samenleving van.

Alle asielzoekers wordt de kans geboden om vanaf dag één een programma te volgen met formele taallessen, informele taalles via buddy’s en een introductiecursus Nederlands burgerschap. Hierdoor maken migranten kennis met de Nederlandse taal, cultuur en democratische waarden.

Daarnaast ligt de focus in het integratietraject op het vinden van een passende opleiding, passend werk of een combinatie van die twee. Voor de ene statushouder past een stage- of studieplek beter, bij de ander helpt het bieden van de mogelijkheid om een bedrijf te starten.

De gemeente werkt hierin zoveel mogelijk samen met Utrechtse initiatiefnemers en met de Utrechtse onderwijsinstellingen en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Plan Einstein en het project InclUUsion van de Universiteit Utrecht.  

Integratieprogramma’s worden, waar mogelijk, zo opgezet dat alle inwoners van de stad deel kunnen nemen of bij kunnen dragen.

 

Bed, bad, brood en begeleiding

 

D66 vindt het belangrijk dat in Utrecht niemand op straat op hoeft te slapen. In onze stad leven naar schatting ongeveer 2600 mensen zonder verblijfsvergunning. Onder meer vreemdelingen wiens vergunning is verlopen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen hebben recht op ondersteuning met bed, bad, brood en begeleiding. Hier moet ook de toegang tot medische en geestelijke zorg onder vallen.

 

1.5 Een inclusieve stad

 

D66 Utrecht wil:
-> dat Utrecht voorop loopt in de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking
-> dat mensen met een fysieke uitdaging een sleutelrol krijgen bij het toegankelijk
maken van bouwprojecten

Utrecht wil een inclusieve stad zijn. Een stad die zonder meer ruimte en toegang biedt voor alle mensen, zodat specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. Alle mensen moeten de kans krijgen om mee te doen in alle aspecten van het dagelijks leven: onderwijs, werk, wonen, (openbaar) vervoer, cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Juist de besluiten van de gemeente beïnvloeden het dagelijks leven van mensen met een beperking of chronische ziekte. Het is belangrijk dat de gemeente in besluiten altijd rekening houdt met de consequenties voor alle inwoners. Mensen met een beperking hebben ondersteuning in hun alledaags leven nodig. De gemeente moet ervoor zorgen dat de hulpvraag vlot en snel behandeld wordt. Anders leiden de gemeentelijke processen juist tot nieuwe drempels. Een coördinator voor inclusief beleid kan een schakelfunctie vervullen door het betrekken van ervaringsdeskundigen

 

Overal de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid

 

Ondersteuning en zorg moeten goed op elkaar aansluiten voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. De administratieve lasten voor ondersteuning en zorg zijn nu te hoog, deze moeten naar beneden. In 2016 heeft Nederland het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking van de Verenigde Naties geratificeerd. Utrecht heeft daarom hard gewerkt aan een meer toegankelijke stad. Mede dankzij D66 is de Utrechtse Standaard voor Toegankelijkheid tot stand gekomen. Deze standaard schrijft voor hoe we bij gebouwen van de gemeente omgaan met toegankelijkheid. D66 wil dat Utrecht voorop blijft lopen met het doorvoeren van de stappen uit het VN-verdrag, om zo te bouwen aan een toegankelijke stad voor iedereen. Ontwikkelaars in de stad blijven we uitdagen om te bouwen en renoveren volgens de Utrechtse Standaard.

 

Meer denkkracht van ervaringsdeskundigen

 

Een belangrijk onderdeel van een toegankelijk Utrecht is dat we ervaringsdeskundigen vroegtijdig laten meedenken bij het ontwerp of renovatie van bouwprojecten. Recente voorbeelden zoals de renovatie van de Stadsschouwburg tonen aan dat ervaringsdeskundigen in positieve zin het verschil kunnen maken. Dit geldt voor de openbare ruimte en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor communicatie van de gemeente. Naast gebouwen, moet de gemeente op verschillende terreinen zorgen dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen: (openbaar) vervoer, sport, cultuur, onderwijs en werk. Toegankelijkheid moet prioriteit hebben in de openbare ruimte, ook tijdens verbouwingen en herinrichtingen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar