Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Utrecht schoon en slim bereikbaar

Overzicht
Utrecht schoon en slim bereikbaar

Wij vinden het belangrijk dat Utrechters zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.
Als iedereen de auto pakt, staan we voortdurend in de file, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer in de stad. Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan.
De reistijd tussen steden onderling is de afgelopen decennia al steeds korter geworden en de meeste winst in reistijd valt nu nog te behalen bínnen de stad. Er is volop ruimte voor verbetering tussen OV-knooppunten, woningen en kantoren.

 

4.1 Wij kiezen voor de fiets

 

D66 Utrecht wil:
-> goede fietspaden tussen alle wijken van Utrecht
-> de fietser vaker groen licht geven bij kruispunten
-> comfortabele en veilige fietsenstallingen mét OV-fietsen bij OV-stations
-> scooters en snorfietsen verplaatsen naar de rijbaan

In de stad is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen, meer veilige en comfortabele fietsenstallingen ontwikkelen en werken aan de verkeersveiligheid.

 

Meer vrijliggende fietspaden

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan aantrekkelijke fietsroutes in de stad. Voorlopige kroon op dat werk is de nieuwe Dafne Schippersbrug, die een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de binnenstad heeft opgeleverd. Wat D66 betreft blijven we de komende jaren werken aan de fietsverbindingen in onze stad. Zo willen we doorgaan met de aanleg van rode fietspaden, omdat deze de aantrekkelijkheid, snelheid en veiligheid voor fietsers verhogen. De fietsroute door de binnenstad van het Centraal Station naar het Utrecht Science Park –  een van de drukste fietspaden van Nederland – willen we verder verbeteren. In het Stationsgebied zelf willen we meer hoogwaardige fietsverbindingen. Daarnaast zijn de alternatieve Herenroute en de fietsroute door de Nicolaas Beetsstraat toe aan een opknapbeurt. Door de stad heen zijn ook talloze bruggen en tunnels die aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor de fietser, zoals de Demkabrug en de Vechtbrug. Wij willen werk maken van al die verbeteringen. Dat begint met een plan van aanpak. De gemeente moet op korte termijn het initiatief nemen om dat plan – samen met haar partners – te ontwikkelen. Het blijft bovendien niet bij de verbetering van bestaande routes in bestaande delen van de stad. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten goed worden ontsloten.

 

Aanpak klein ongemak op fietspaden

 

Wij vinden dat veel fietsroutes er goed bijliggen, maar zien vaak nog veel klein ongemak, zoals onnodige paaltjes, haakse bochten en onhandige putdeksels. Er zijn nog genoeg fietsroutes die verbeterd kunnen worden. Nieuwe fietsroutes doorlopen altijd een langdurig ontwerpproces, maar dat is voor de aanpak van deze kleine ongemakken op bestaande fietspaden niet nodig. Wij willen hiervoor een apart budget vrijmaken, zodat de gemeente de situatie snel kan verbeteren als bewoners daarom vragen.

 

Groen licht voor de fiets

 

Wij kiezen voor de fiets. Dat betekent ook dat we de fietser niet onnodig willen laten stilstaan. Wij willen daarom dat de fietser vaker groen licht krijgt bij kruispunten, ongeacht het weertype. Verkeerslichten verwijderen kan ook een optie zijn, zolang dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Zo kan iedereen beter doorfietsen en maken we het nog aantrekkelijker om de fiets te pakken. Voor toeristen en mensen van buiten de stad willen we daarnaast duidelijke bewegwijzering op de veelgebruikte fietsroutes.

 

Meer comfortabele en veilige fietsenstallingen

 

Dankzij D66 heeft Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld gekregen en is de afgelopen periode ook meer geld geregeld voor extra fietsenstallingen. De groei van de stad vraagt nu om een vooruitziende blik. Wij willen daarom dat er nieuwe stallingen worden ontwikkeld nabij OV-knooppunten, met volop ruimte voor het stallen en laden van elektrische fietsen, bakfietsen en fietsen met kratjes. Ook bezoekers van sportverenigingen, scholen, winkels en andere voorzieningen moeten meer mogelijkheden krijgen om hun fiets veilig en makkelijk te stallen. Op plekken waar witte fietsparkeervakken zijn, moeten fietsnietjes worden geplaatst.

 

Meer leen- en deelfietsmogelijkheden

 

Wij willen dat er meer inname- en uitgiftepunten komen voor OV-fietsen. Niet alleen bij stations, maar door de hele stad heen. Het moet eenvoudig worden om de OV-fiets op een andere plek in te leveren dan waar de fiets is opgehaald. Daarover kan de gemeente samen met de NS afspraken maken. De OV-fiets is een succes, maar wordt vooral gebruikt door forenzen en Nederlandse treinreizigers. Daarom zien wij nog genoeg ruimte voor nieuwe leenfietssystemen in Utrecht die meer zijn gericht op toeristen. De gemeente moet tijdig afspraken maken met de aanbieders van deze fietsen om overmatige plaatsing in de publieke ruimte tegen te gaan.

 

Scooters van het pad af

 

Scooters en snorfietsen moeten worden verplaatst naar de rijbaan. Zo verbeteren we de veiligheid van fietsers op het fietspad. Bestuurders van scooters en snorfietsen moeten dan wat ons betreft wel een helm op. Utrecht moet die plicht invoeren, zo gauw het Rijk daarvoor groen licht geeft.

 

 

Weesfietsen wegbrengen

 

Door de hele stad heen staan veel weesfietsen. Met gericht opruimacties zorgt de gemeente ervoor dat deze af en toe uit het straatbeeld verdwijnen. Veel Utrechters hebben thuis of op straat zelf een oude fiets waar ze eigenlijk vanaf willen. Bewoners moeten daarom zelf makkelijker hun weesfiets kunnen wegbrengen. Hiervoor kan de gemeente een weesfietsloket inrichten, bijvoorbeeld bij het fietsdepot. Zo houden we met elkaar de straat schoon en kunnen we weesfietsen beter laten hergebruiken.

 

4.2 Volop plek voor voetgangers

 

D66 Utrecht wil:
-> meer ruimte voor voetgangers in de binnenstad
-> meer autoluwe en autovrije straten
-> aantrekkelijke wandelroutes en beter toegankelijke voetpaden

In discussies over verkeer wordt de voetganger nog vaak over het hoofd gezien. Wij vinden lopen juist een slimme en schone manier om jezelf in de stad te verplaatsen. Lopen is gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil daarom volop plek en aandacht voor voetgangers.

 

Voetgangersgebied uitbreiden

 

De oude stad binnen de singels stamt uit de middeleeuwen en is daarom van oudsher al ingericht op de voetganger. De binnenstad is tegenwoordig echter te druk, met auto’s en op enkele knelpunten ook met fietsers. Door het voetgangersgebied uit te breiden krijgt de voetganger in de binnenstad de ruimte. Dat kan door meer ruimte voor auto’s uit de binnenstad in parkeergarages te reserveren. Ook moeten er dan meer parkeerplaatsen aan de rand van het voetgangersgebied worden gereserveerd voor fietsers. D66 wil dat iedereen eenvoudig met de fiets naar de binnenstad en voetgangersgebied komt.

 

Autoluwe en autovrije straten

 

Wij willen meer straten in Utrecht autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Een voorbeeld is het verminderen van het aantal autoparkeerplaatsen aan de Oudegracht, in ruil voor ruimte voor fietsparkeerplekken. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand verlenen. Ruimte geven aan de voetganger begint met niet meer parkeren op plekken waar het niet passend is. Daarom wil D66 de parkeerplekken op het Janskerkhof opheffen.

 

Toegankelijke voetpaden

 

In de stad zijn fietspaden, busbanen en autowegen. Voetpaden zijn vaak het sluitstuk van de inrichting van de openbare weg, terwijl juist zij een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling horen te spelen. Nog te vaak houden voetpaden ineens op, worden geblokkeerd door auto’s en fietsen of zijn simpelweg te smal of slecht onderhouden. Wij willen daarom dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande wandelroutes en voetpaden. Wij streven ernaar dat klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij voetpaden snel worden opgepakt. Specifiek voor mensen met een beperking is het belangrijk toegankelijke voetgangersgebieden te hebben.

 

4.3 Meer en beter openbaar vervoer

 

D66 Utrecht wil:
-> een extra OV-knooppunt – bijvoorbeeld op het Utrecht Science Park – om het
Centraal Station te ontlasten
-> emissievrij openbaar vervoer in Utrecht
-> haltes, stations, bussen en trams toegankelijk voor iedereen, zeker voor mensen
met een beperking

Naast de fiets en de voetganger draagt het openbaar vervoer voor een belangrijk deel bij aan het beter ontsluiten van de stad op een schone manier. Met het openbaar vervoer kunnen veel mensen zich op een comfortabele en veilige manier door de stad verplaatsen. Bovendien kunnen we met goed openbaar vervoer woongebieden beter verbinden met werkgebieden. Door de groei van de stad wordt het de komende tijd nog belangrijker om met het openbaar vervoer meer plekken in de stad te ontsluiten, trams en bussen vaker te laten rijden en deze voor iedereen toegankelijk te houden.

 

Tweede OV-knooppunt

 

Utrecht heeft met het Centraal Station als enige grote stad in Nederland maar één knooppunt voor het openbaar vervoer. Wij willen dat er minimaal nog één OV-knooppunt bijkomt, om de routes van en naar het Centraal Station te ontlasten en de vervoersstromen evenwichtiger over de stad te verdelen. Een tweede Intercitystation op het Utrecht Science Park kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We houden de uitkomsten van de verschillende onderzoeken hierover scherp in de gaten.

 

Meer lightrail-verbindingen

 

Naast een of meerdere extra OV-knooppunten willen wij een fijnmaziger netwerk van lightrail-verbindingen. Dat kan bijvoorbeeld door het tramnetwerk uit te breiden, te onderzoeken of een metrolijn een zinvolle meerwaarde biedt in een stad als Utrecht, of een combinatie daarvan te ontwikkelen. Grote kansen zien wij in een verbinding tussen station Vaartsche Rijn via Papendorp naar Vleuten.

 

Emissievrij openbaar vervoer

 

D66 zet in op volledig emissievrij openbaar vervoer in Utrecht. Er rijden al elektrische bussen, maar wij willen dat overal in Utrecht uitstootvrij gereden wordt. Met de opkomst van waterstof als brandstof komen hiervoor meer oplossingen beschikbaar. Wij willen dat Utrecht gaat experimenteren met deze en nieuwe innovatieve manieren van emissievrij openbaar vervoer. Zo geven we verder invulling aan onze ambitie om dé stad van gezond stedelijk samenleven te zijn.

 

Toegankelijk OV waarborgen

 

De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is een groot goed. Voor veel mensen is het openbaar vervoer daarbij een belangrijke schakel. Dat geldt zeker ook voor mensen met lichamelijke uitdagingen, hulpmiddel, of taalbarrière. Haltes, stations, bussen en trams moeten daarom optimaal toegankelijk zijn voor iedereen, ook bij tijdelijke wijzigingen. Dat is op dit moment niet altijd het geval. D66 wil daarom dat waar nodig aanpassingen worden doorgevoerd en de Provincie Utrecht ertoe bewegen deze overweging in het vervolg op te nemen in tenders rondom het openbaar vervoer.

Alle belangrijke publieke voorzieningen moeten met OV bereikbaar zijn, in het bijzonder kwetsbare voorzieningen als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Specifiek voor ouderen willen we de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de stad verbeteren. In hetzelfde kader geven we vrijwilligers alle ruimte. De succesvolle Buurt Mobiel in Overvecht, Tuindorp en Zuilen laat zien wat voor moois dat kan opleveren.

 

4.4 Het autogebruik vergroenen

 

D66 Utrecht wil:
-> meer laadpunten voor elektrische auto’s en de mogelijkheid voor een
waterstoftankstation
-> het gebruik van deelauto’s, openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker maken
-> de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aanleggen met verdiepte kruisingen
-> de milieuzone op termijn strenger maken voor diesels en uitbreiden naar vervuilende
scooters en brommers

Naast de fiets en het openbaar vervoer blijft ook de auto een belangrijke rol innemen in het toekomstige mobiliteitsbeleid. De groei van de stad in combinatie met een aantrekkende economie resulteert in meer auto’s. Snelle ontwikkelingen in de markt in combinatie met strenge Europese regelgeving leiden gelukkig al tot een snelle verschoning van het wagenpark. De emissievrije auto zien wij in Utrecht daarmee als een schone toevoeging aan het verkeer. Als belangrijke uitdagingen zien we vooral hoe we de bereikbaarheid kunnen verbeteren met al die extra auto’s en de leefbaarheid in de buurten kunnen bewaken.

 

Moedig elektrisch rijden aan

 

Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, willen we snel meer laadpunten in de stad. Bij het aanleggen van autoparkeerplaatsen bij nieuwe woningen, wordt het wat ons betreft het uitgangspunt dat er een laadpunt wordt geplaatst. Zo maken we elektrisch rijden tot de nieuwe standaard. Ook willen we het experiment aangaan met differentiatie van parkeertarieven, op basis van milieuprestatie.

Daarnaast willen we dat Utrecht andere technieken de ruimte geeft. Waterstof is een goed voorbeeld. Wij vinden dat Utrecht als centraal gelegen stad een waterstoftankstation mogelijk moet maken. Dat heeft een landelijk effect. Daarnaast willen wij een sloopregeling voor auto’s op fossiele brandstof introduceren, in combinatie met een aanschafregeling voor (de goedkoopste) elektrische voertuigen. Als alternatief kunnen we gebruikers van de sloopregeling ook een fiets of een OV-tegoed aanbieden, in samenwerking met vervoersbedrijven en fietshandelaren. In andere steden is dit een bewezen succes.

 

Meer deelauto’s in de stad

 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte in de stad, willen wij het gebruik van deelauto’s aantrekkelijker maken. Zo willen wij dat bij nieuwbouw de parkeernorm kan worden afgestemd op het gebruik van deelauto’s. Dat draagt eraan bij dat ontwikkelaars geen torenhoge kosten meer hoeven te maken voor dure ondergrondse parkeerplaatsen, omdat één deelauto in ruimtegebruik gelijk staat aan drie auto’s. Zo stimuleren we indirect ook de bouw van nieuwe woningen. Wij zijn voorstander van volledig elektrische deelautoconcepten en zien nog volop ruimte om deze meer plek te bieden in Utrecht.

 

Geen verbreding A27, leg de NRU snel aan

 

Wij blijven tegen de verbreding van de A27 buiten de bestaande tunnelbak. Verbreding is niet nodig vanuit het perspectief van bereikbaarheid, brengt onherstelbare schade toe aan kwetsbaar natuurgebied, en kost onnodig veel geld dat we beter kunnen investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Wij zien veel liever dat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) snel wordt aangelegd, met ongelijkvloerse kruisingen. Mede dankzij D66 is hier in 2017 €19 miljoen extra voor gereserveerd. Daarnaast willen we op de gehele ring een maximumsnelheid van 80 km/u invoeren. Zo zorgen we voor betere doorstroming, minder luchtvervuiling en minder geluidsoverlast. Wij willen hierin samen met de Provincie Utrecht optrekken richting het Rijk.

Het regionale belang van deze maatregelen is niet te onderschatten. De gemeente moet hierin, maar ook in andere mobiliteitsvraagstukken, zo nauw mogelijk samenwerken met naburige gemeenten en provincie. Soms lopen de belangen uiteen, maar we moeten blijven zoeken naar draagvlak voor slimme en schone maatregelen.

 

Stadsboulevards

 

De aanleg van de stadsboulevards zorgt voor enige overlast en het duurt even voor de positieve effecten in zijn volledigheid merkbaar worden. Stadsboulevards zijn beter voor de doorstroming en leefbaarheid van alle wijken. Wel willen wij dat de uitwerking en aanleg van de stadsboulevards in de wijken nauwkeurig wordt afgestemd en geëvalueerd met bewoners. Daarbij moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de verkeersveiligheid.

 

Milieuzone

 

De lucht die we in Utrecht inademen moet schoner. Dat betekent dat de concentraties stikstofdioxide, (ultra)fijnstof en roetdeeltjes omlaag moeten. Idealiter rijdt in 2040 iedereen uitstootvrij, maar D66 wil niet zo lang wachten op schone lucht. De ervaring in Utrecht en andere grote steden wijst uit dat de invoering van een milieuzone een waardevolle tijdelijke maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom wil D66 de huidige milieuzone op termijn strenger maken voor diesels en uitbreiden naar vervuilende (tweetakt) scooters/brommers. Een scooter of bromfiets stoot namelijk vaak veel meer ongezonde stoffen uit dan een auto. De vergelijkbare zones in andere G4-steden kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

 

Slim parkeren

 

Wij willen goede Park & Ride (P&R)-voorzieningen aan de rand van de stad, die aansluiten op een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk. Daarnaast willen we dat de P&R’s aantrekkelijker worden gemaakt, door deze uit te breiden met Park & Bike, zodat je vanuit de auto snel kunt overstappen op de (OV-)fiets. In de meest hoogstedelijke gebieden willen we dat er zoveel mogelijk ondergronds parkeren mogelijk wordt gemaakt, om de schaarse openbare ruimte voor iedereen leefbaar, mooi en toegankelijk te houden.  

 

Lagere parkeernormen

 

Slim parkeren betekent ook slim omgaan met parkeernormen. Dit zijn regels die ervoor zorgen dat bij het bouwen van woningen, kantoren of andere gebouwen ook voldoende parkeerplekken worden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat veel projecten die financieel minder rendabel zijn moeilijker van de grond komen als er ook nog eens een dure parkeeroplossing moet worden aangelegd. Wij willen daarom dat er in Utrecht lagere parkeernormen worden gehanteerd op plekken die net zo goed per openbaar vervoer bereikbaar zijn. Huurders en kopers van dergelijke panden maken dan geen aanspraak meer op een parkeervergunning.

 

Slimme en schone bevoorrading

 

Wij willen schone en slimme bevoorrading van de stad. Vervoerders en distributeurs die volledig elektrisch rijden willen wij privileges geven op het gebied van venstertijden en laad- en losplekken. Zij kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen op aantrekkelijke plekken en mogen op aantrekkelijke tijden laden en lossen. Wij willen dat de gemeente daarnaast zoveel mogelijk initiatief vanuit de samenleving ondersteunt om de stadslogistiek schoner te maken.

 

Mobiliteitsmakelaar

 

Wij willen dat de gemeente meer doet om Utrechters uit de auto en op de fiets te krijgen. Vooral voor het woon-werkverkeer valt hier nog een wereld te winnen. Wij willen dat er een mobiliteitsmakelaar komt die met bedrijven het gesprek aangaat om werknemers uit de auto te laten stappen en meedenkt over aantrekkelijke manieren om ze op de (elektrische) fiets naar het werk te laten komen.

 

Blik op de toekomst

 

In de verdere toekomst zullen zelfrijdende auto’s steeds meer gemeengoed worden. Wij willen dat er een fundamenteel onderzoek komt naar de kansen en uitdagingen die deze ontwikkeling biedt. Hoewel D66 voorstander van deze technologische ontwikkeling is, zien wij ook risico’s: extra verkeersbewegingen en een roep om meer ruimte voor deze auto’s ten koste van voetgangers en fietsers. D66 streeft naar een goede inpassing hiervan in het gemeentelijk beleid en staat voor toekomstvast verkeer en vervoer. Wij willen slimme mobiliteitsoplossingen aanjagen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar