Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Werken aan nieuwe groei

Overzicht
Werken aan nieuwe groei

Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie en groene groei. De omstandigheden zijn beter dan ooit; daar moeten we gebruik van maken! We hebben een unieke kans om iedereen mee te laten doen en het beste uit zichzelf te halen. De groei van de stad en de toevlucht van innovatieve bedrijven en ondernemers maakt bovendien dat er meer – en diverse – banen nodig zijn. Opleidingen moeten daar optimaal op aansluiten, zodat iedereen vanuit de eigen talenten kan meedoen. Zo creëren we een klimaat waarin iedereen profiteert van het banenpotentieel en waarin de belangrijkste regionale sectoren kunnen floreren. Als ondernemerspartij wil D66 uiteraard ook zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat, door regels weg te nemen en door ondernemers, arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden.

 

5.1 Stimuleren van ondernemerschap en innovatie

 

D66 Utrecht wil:
-> Utrecht op de kaart zetten als dé stad van gezondheidsinnovatie en gezond stedelijk
samenleven
-> produceren op Lage Weide en Papendorp wat onderzocht en ontwikkeld is op het
Utrecht Science Park
-> investeren in een goed klimaat voor startende ondernemers; Utrecht wordt dé
start-up stad
-> de deeleconomie versterken, waarin Utrechters samen ontwikkelen en delen

Onze stad staat bol van de kleine bedrijven en grote bedrijven, startups en bestaande bedrijven, bedrijven die hier hun roots hebben en nieuwe toetreders. Allemaal hebben ze een ding gemeen: ze hebben Utrecht tot thuisbasis gekozen, omdat ze hier de kans hebben om hun ideeën en ambities te realiseren. Dankzij hen innoveert en onderneemt Utrecht als nooit tevoren. Dat fantastische ondernemersklimaat moeten we behouden en uitbouwen. Dat doen we door te stimuleren in plaats van te beperken. Door kansen te bieden in plaats van drempels op te werpen. En door keuzes te maken; we kunnen en hoeven niet overal sterk in te zijn, maar moeten inzetten op de sectoren waar onze regio in uitblinkt.

 

De kracht van Utrecht  

 

De sectoren waar we sterk in zijn, zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van meer banen op alle niveaus: de gezondheidseconomie, duurzaamheid en energie, financiële en zakelijke dienstverlening, slimme mobiliteit, creatieve industrie en gaming. Met de hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland is Utrecht de kennisstad bij uitstek. Wij willen dat gemeente, bedrijven en kennisinstellingen als partners blijven samenwerken aan versterking van de sectoren waar Utrecht goed in is. We willen ook investeren in sectoren waar Utrecht een goede basis in heeft, maar nog in kan groeien. Dat doen we door ruimte te bieden, regels te verminderen, waar nodig te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

Het Utrecht Science Park aan de oostkant is met de grootste dichtheid van kennisinstellingen in Nederland een belangrijke bron van banen en talent. Aan de zuid- en noordwestkant van de stad bieden respectievelijk Papendorp en Lage Weide volop kansen voor netwerken van bedrijven. En wat op de ene plek in de stad onderzocht en ontwikkeld wordt, kan op de andere plek geproduceerd worden. Daarmee halen en houden we een hele keten naar Utrecht, met banen op alle niveaus en bijpassende opleidingen en omscholing. De inspanning die nodig is om de stad klimaatneutraal te maken en het banenpotentieel daarvan is een goed voorbeeld. Qua winkelaanbod, detailhandel, MKB en horeca heeft Utrecht ook een gezonde uitgangspositie. Onze aantrekkelijke binnenstad is met meer dan 50.000 banen een enorme bron van werkgelegenheid. Ook nieuwe winkelgebieden in Utrechtse buurten en wijken zijn banenmotoren.

 

Utrecht positioneren als stad van de gezondheid

 

We willen Utrecht op de kaart zetten als dé stad van gezondheidsinnovatie en gezond stedelijk samenleven. Utrecht heeft sinds vele jaren een sterke infrastructuur op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. De aanwezigheid van bijvoorbeeld het UMCU, Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, TNO, het RIVM, NIVEL, bedrijven in de gezondheidssector, diverse zorgverzekeraars en dienstverleners in de zorg, maakt dat de hele keten aanwezig is. We zien al veel samenwerking op het Utrecht Science Park en in de Utrechtse zorgsector en steeds meer samenwerking tussen Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Die samenwerking is cruciaal, want zo tillen we ons onderwijs, ons onderzoek en onze innovatie naar een nog hoger plan. De gemeente kan hierbij een belangrijke rol spelen door netwerken verder te faciliteren, publiek-private samenwerking te stimuleren en de ambities uit te werken en uit te dragen van onze ‘stad van de gezondheidsinnovatie’.

 

Faciliteren van ondernemerschap

 

Ondernemers moeten kunnen starten en groeien, met heldere aanspreekpunten binnen de gemeente en waar nodig met ondersteuning van de gemeente. We willen het ondernemersloket vernieuwen, waarbij de gemeente initiatieven meer faciliteert en actiever benadert. Ondernemers moeten de gemeente beter weten te vinden en al hun zaken met de gemeente ook digitaal kunnen afhandelen. Regels en onnodige vergunningen mogen ondernemerschap niet in de weg staan. D66 wil volop ruimte geven aan experimenten en initiatieven van ondernemers.

Mede dankzij D66 is de afgelopen periode het Lokaal Economisch Fonds (LEF) in het leven geroepen. Dit werkt als vliegwiel voor het aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Utrecht. Het LEF functioneert goed, ook voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Dit fonds willen wij verder versterken. Wat D66 betreft komt er meer ruimte voor gezamenlijke projecten van grote en kleine partners. Ook moet er in het LEF ruimte komen voor het actief werven van bedrijven die passen in de ambities van Utrecht. Het Ondernemersfonds, dat lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en sectoren verbindt, zetten wij ook na 2019 voort. D66 wil actief (blijven) vragen naar behoeften van ondernemers, door ze op te zoeken en te betrekken in alle fasen van beleid.

 

Sociaal ondernemerschap en zzp

 

We willen sociaal ondernemerschap stimuleren. In de Social Impact Factory en via Social Impact Bonds werkt de gemeente al samen met ondernemers aan stedelijke programma’s. D66 wil dat de gemeente voorop loopt in het inkopen bij lokale partijen en ondernemers. We zien bovendien steeds vaker dat lokale ondernemers een gedeelte van de openbare ruimte adopteren, zoals een plantsoen of een park. We willen ondernemers meer kansen geven op deze manier betrokken te zijn bij onze omgeving.

Daarbij willen we specifiek aandacht voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers). Zelfstandigen kiezen vaak bewust voor hun vrijheid en zijn een belangrijke kracht van de stad. We willen zzp’ers niet tegenwerken met regels, maar faciliteren.

 

Ruimte voor ondernemers in de wijk

 

Ondernemerschap heeft veel gezichten, die allemaal bij Utrecht horen. Ondernemerschap zien we niet alleen bij grote bedrijven, maar juist ook bij buurtwinkels zoals de oude of nieuwe groenteboer in de wijk. We willen kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau stimuleren, met meer ruimte voor nieuwe mengvormen in horeca en detailhandel. De gemeente moet daarbij een actief beleid ontwikkelen: waar stimuleren en ontwikkelen we winkels en horeca en waar juist niet? De gemeente moet samen met ondernemers gericht gebieden ontwikkelen en leegstand voorkomen. We willen regelvrije zones in bepaalde straten en ruimte voor experimenten – bijvoorbeeld met een ‘lokale munt’ die in de wijk blijft.

 

Een goed klimaat voor startups

 

Utrecht kan zichzelf positioneren als startup-hub en investeren in een goed startupklimaat. We willen een nieuw startupbeleid ontwikkelen, om de kansen te benutten die nieuwe startups bieden voor bewoners en werkgelegenheid. D66 wil nieuwe oplossingen blijven zoeken om ook fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden aan startups. Nu er door economische groei minder vrijstaande panden beschikbaar zijn, wil D66 kijken naar (gedeelde) ruimtes voor startups – bijvoorbeeld op basis van time sharing – en hierin bemiddeling en ondersteuning bieden. Ook voor scaleups (start-ups die aan het doorgroeien zijn) willen we voldoende huisvesting bieden en een gezamenlijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. Een goed voorbeeld van een mogelijke plek is Lage Weide.

 

Versterken deeleconomie

 

D66 wil de deeleconomie versterken, waarin Utrechters samen ontwikkelen en delen. Dit is de economie van mensen onderling, waarbij de gemeente kan faciliteren dat bewoners, initiatieven, zzp’ers en organisaties elkaar vinden. Bedrijven als Peerby en Helpling zijn een verrijking voor de economie, zolang de regelgeving meegroeit en een gelijk speelveld ontstaat met meer traditionele bedrijven.

 

5.2 Werk maken van nieuwe banen

 

D66 Utrecht wil:
-> de Utrechtse economie klaarmaken voor de toekomst, met banen voor alle
opleidingsniveaus en achtergronden
-> bedrijven die sterk zijn in logistiek en productie naar Utrecht halen
-> mensen die nu niet werken omscholing bieden naar groeisectoren als zorg, ICT en
onderwijs

Utrecht heeft er de afgelopen jaren meer dan 10.000 banen bijgekregen en de werkloosheid is gedaald. De economische groei maakt het mogelijk om nog meer mensen aan een baan te helpen. Dat moet, want het aantal banen moet meegroeien met de bevolkingsgroei in onze stad. De arbeidsmarkt is ondertussen volop in ontwikkeling: Sommige banen zullen verdwijnen, nieuwe banen komen daarvoor terug. Dit zorgt voor een mismatch, omdat onze beroepsbevolking hier niet altijd op voorbereid is. We willen daarom niet alleen inzetten op meer banen, maar ook diverse banen voor verschillende opleidingsniveaus en achtergronden. De gemeente kan dit faciliteren door werkgevers bij elkaar te brengen en een brug te slaan naar het onderwijs. Het is ook deze collegeperiode onze ambitie om als Utrecht van de grotere steden de laagste werkloosheid te hebben.

 

Klaar voor de banen van de toekomst

 

Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar in razend tempo op. De aard en manier van werken, technologische doorbraken en economische ontwikkelingen vragen om een beroepsbevolking die daarin meebeweegt. We doen straks minder werk met meer mensen en werken op andere tijden. Die uitdaging kunnen we alleen aangaan met goede samenwerking tussen bedrijven, organisaties en gemeente en een betere aansluiting tussen alle niveaus van onderwijs en arbeidsmarkt. D66 wil nog beter kijken naar wat we al in huis hebben in Utrecht. Welke vaardigheden, competenties en kwaliteiten heeft onze beroepsbevolking? Wat wordt er door bedrijven gevraagd en wat verwachten we in de toekomst? Wij willen nu slimme keuzes maken om de Utrechtse economie toekomstvast in te richten, met een diversiteit aan banen voor alle opleidingen en achtergronden. Zo zorgen we ervoor dat er straks ook voor nieuwe bewoners en generaties genoeg passend en uitdagend werk is. D66 wil hierbij actief aan werkgevers aan ondernemers vragen wat ze nodig hebben. We willen een onderzoek naar de benodigde kwaliteiten van onze beroepsbevolking en van daaruit samen met werkgevers een Utrechtse strategie en investeringsagenda ontwikkelen. Op basis daarvan kan de gemeente ook met het onderwijs in gesprek over een passend curriculum.

 

Meer banen voor mensen met een beroepsopleiding

 

Utrecht kent een groeiend aantal werkzoekenden onder mensen met een beroepsopleiding. Zij verdienen onze aandacht. Op de Utrechtse arbeidsmarkt is sprake van verdringing, zo blijkt ook uit de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. Doordat er veel hoogopgeleide mensen in de stad wonen, vervullen die ook banen voor mensen met een beroepsopleiding. Iedereen, ongeacht opleiding, verdient perspectief op een baan in onze stad. We zullen bijvoorbeeld banen in productie en logistiek moeten behouden en stimuleren. Productiebedrijven en logistiek hebben het moeilijk in Utrecht, zeker door de druk op ruimte voor woningen. D66 wil daarom dat we fysiek ruimte behouden voor productie en logistiek en ons best doen om bedrijven naar Utrecht te halen die hierin sterk zijn. Een interessante ontwikkeling is dat de afgelopen periode weer productiebanen naar Utrecht zijn gehaald, onder meer vanuit China.

Utrecht heeft een groot tekort aan ICT’ers. We willen kijken naar de mogelijkheden om mensen die nu niet aan het werk zijn om te scholen naar de ICT. Juist door meer inzet op ICT kunnen we bouwen aan een slimme stad die meer ICT’ers trekt.

 

5.3 Meer kansen via werk en inkomen

 

D66 Utrecht wil:
-> regelarme bijstand, zodat langdurig werkloze Utrechters niet belast worden met
overbodige regels
-> kansen voor jong en oud op de arbeidsmarkt
-> kansen creëren voor laaggeletterden en mensen die een chronische ziekte of
beperking hebben

Wij willen dat alle Utrechters mee kunnen doen en zich kunnen bekwamen in een vak waar ze goed in zijn. Wanneer iemand moeite heeft met het vinden van werk, moet de gemeente maatwerk bieden om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In de tussentijd moet de bijstand eenvoudig georganiseerd worden. We willen ook dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt een arbeidsritme op te bouwen. Bijstand moet een springplank zijn en niet een moeras waar mensen in verzanden. Dit vraagt een zo goed mogelijke match tussen beschikbare banen bij (lokale) werkgevers en werkzoekenden. We willen een goede aansluiting tussen het onderwijs en de Utrechtse arbeidsmarkt, door middel van voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van passende stageplaatsen. De gemeente moet hierbij voorop lopen.

 

Eigen regie over re-integratie

 

Utrechters moeten zelf regie kunnen voeren over hun re-integratietraject. Werkzoekenden die zich melden bij de gemeente moeten op maat voorlichting en training krijgen over hoe ze hun zoektocht het beste kunnen aanpakken. We willen dat er gezocht wordt naar flexibele oplossingen, zoals tijdelijk of parttime werk. Hiertoe moet beter worden samengewerkt met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven. Als het langere tijd niet lukt om te werken, willen we actief meezoeken naar andere manieren om mee te kunnen doen. Wij willen werkzoekenden nog meer faciliteren om andere initiatieven te ontplooien, opleidingen te volgen of vrijwilligerswerk te doen waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Om de best passende en meest efficiënte maatwerkoplossing te kunnen kiezen, moet de gemeente ruim gebruik kunnen maken van re-integratiebudgetten. Hierbij willen we mensen die laaggeletterd zijn actief begeleiden en ondersteunen in hun digitale vaardigheden. Gemeentelijke informatie, formulieren en instructies op het gebied van werk en inkomen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.

 

Regelarme bijstand

 

Wanneer mensen langdurig geen werk hebben, willen we ze niet onnodig belasten met regels. Wij denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. D66 wil dat Utrecht verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende – re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, wil de gemeente vaker een meer zelfsturend traject met een lagere uitkering, gecombineerd met het recht deze met werk aan te vullen tot bijstandsniveau. Dit betekent werk met behoud van uitkering voor een bepaalde periode, zonder dat mensen erop achteruitgaan als bijverdienen niet lukt. D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

 

Meer perspectief voor ouderen

 

Steeds meer mensen tussen de 50 en 67 jaar zoeken een baan. Het perspectief voor 50-plussers op een baan is niet altijd goed. Ook kan er verborgen werkloosheid onder ouderen spelen, bijvoorbeeld mensen voor wie een baan in loondienst er niet meer inzit en die daarom als zzp’er werken. Wij willen meer aandacht voor nieuwe kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente kan vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers stimuleren om ouderen aan te nemen.

 

Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

 

Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Het vinden van een stage of werk is voor sommige groepen jongeren een grote uitdaging. Ook spelen voor sommige jongeren bijkomende vragen rondom schulden. Wij vinden het belangrijk dat we deze jongeren praktisch blijven ondersteunen bij de (sollicitatie)vaardigheden die dit vraagt. Om jongeren zo goed mogelijk op een succesvolle en zelfstandige toekomst voor te bereiden, willen wij ze waar mogelijk stimuleren zich verder te scholen. De keuze voor een opleiding sluit niet altijd aan op de arbeidsmarkt. Daarom willen we meer informatievoorziening op het MBO en meer gelegenheid voor stages; niet alleen om ervaring op te doen maar ook om kennis te maken met beroepen. Wij willen meer ontmoetingen organiseren tussen ondernemers en jongeren en werkervaringsplekken stimuleren.

 

Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. Waar mogelijk proberen we indicaties te versimpelen. Mensen moeten zoveel mogelijk keuze krijgen in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering. We willen wachtlijsten hierin tegengaan en meer investeren in (informele) initiatieven die nieuwe kansen voor ontmoeting en activering bieden.

 

5.4 Utrecht op de kaart

 

D66 Utrecht wil:
-> voortbouwen op de goede positie van Utrecht met meer regionale en Europese
economische samenwerking
-> het vestigingsklimaat versterken voor alle soorten bedrijven, met name innovatieve,
duurzame bedrijven die bij Utrecht passen
-> faciliteiten voor expats uitbreiden

Utrecht is het kloppend hart van een van de meest competitieve regio’s van Europa. We willen voortbouwen op deze goede positie, met meer regionale, Europese en internationale economische samenwerking. D66 wil het vestigingsklimaat versterken voor alle soorten bedrijven en vooral voor innovatieve, duurzame bedrijven die bij Utrecht passen en zich echt verbinden met onze stad. We hebben hiervoor een goed startpunt, met onze werknemers, goede ligging en bereikbaarheid, veel (hoofd)kantoren, goede dienstverlening en onze binnenstad als visitekaartje.

 

Meer regionale samenwerking

 

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid gaan over onze gemeentegrenzen heen. Daarom vinden we regionale samenwerking heel belangrijk. Utrecht heeft het potentieel zich te ontwikkelen van provinciestad tot een regionale hoofdstad van Europees belang. Mede dankzij D66 wordt binnen de Economic Board Utrecht ingezet op samenwerking, kennisdeling en talentontwikkeling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We willen blijven investeren in regionale economische ontwikkeling, waardoor bedrijven in de regio kunnen doorgroeien. Binnen de Randstad willen we meer samenwerken met de andere grote steden, waarbij we inzetten op ieders kracht en onderscheidend vermogen. Ook op Europees niveau blijven we inzetten op samenwerking en profilering van onze regio. Utrecht en haar kennispartners zijn al sterk vertegenwoordigd in Brussel. We willen vooroplopen in Europese kennis- en innovatieprogramma’s en de mogelijkheden van Europese subsidies maximaal benutten.

 

Internationalisering en expatfaciliteiten

 

D66 zet in op internationalisering van bedrijven en organisaties in Utrecht. D66 wil dat de gemeente investeert in handel- en exportbevordering en kennisuitwisseling. Voortbouwend op recente succesvolle handelsmissies naar bijvoorbeeld Duitsland en Taiwan, moet de gemeente handelsbevorderende maatregelen stimuleren en gerichte missies organiseren naar regio’s die goed passen bij het karakter en de economie van Utrecht. Ook hier kunnen we met de andere steden in de Randstad optrekken.

We zijn trots dat er een grotere internationale school komt, die ook de positie van het Utrecht Science Park versterkt. Andere expatfaciliteiten willen we gebiedsgericht uitbreiden, waarbij we kijken wat welke wijk nodig heeft, met een belangrijke focus op het Utrecht Science Park.

 

Global Goals for Sustainable Development

 

Utrecht is een van de zogenaamde Global Goals Cities. Dit betekent dat Utrecht zich extra inzet voor de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals for Sustainable Development) van de Verenigde Naties (VN). Wij zijn hier trots op, vooral omdat Utrecht is uitgeroepen tot de ‘Meest inspirerende Global Goals-gemeente’. Utrecht boekt grote resultaten en slaagt erin veel verschillende partijen actief te betrekken. D66 is hier trots op en wil dit blijven doen, door ondernemers en bewoners nog meer te betrekken.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar