Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Zorgen voor elkaar

Overzicht
Zorgen voor elkaar

Alle Utrechters moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Utrecht uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Utrechters kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin bij de buurtteams terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. Utrecht heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen en de stad heeft het in vergelijking met de rest van Nederland goed georganiseerd. D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.

 

7.1 Gezond samenleven en welzijn

 

D66 Utrecht wil:
-> goede toegang tot gezondheidszorg in alle Utrechtse wijken
-> wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren
-> dat sekswerkers in alle vrijheid hun beroep kunnen kiezen

D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Onze stad moet bewoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl.

 

Gelijke kansen op een goede gezondheid

 

Je postcode mag niet je kansen op een gezond leven bepalen. Dankzij D66 heeft de gemeente een begin gemaakt met een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. We hebben daarbij speciale aandacht voor Overvecht. De wijk kent een hoge werkloosheid en een relatief slechte volksgezondheid. Met het programma de Versnelling investeert de gemeente, mede dankzij D66, meer dan €10 miljoen in de wijk om deze problemen aan te pakken. Overvecht moet toegankelijker worden voor mensen in armoede en voor vluchtelingen die moeite hebben hun weg te vinden in het Nederlandse gezondheidssysteem.

Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. Dankzij D66 heeft de gemeente sinds 2010 intensief gewerkt met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). D66 wil blijven investeren in de bestaande aanpak en leren van effectieve, nieuwe aanpakken die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar álle factoren die te maken hebben met overgewicht. Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 wil scholen, sportverenigingen, zwembaden en speeltuinen aanmoedigen rookvrij te worden, maar indien nodig is D66 ook bereid meer dwingende stappen te zetten.

 

Softdrugs

 

Het gedoogbeleid is achterhaald en werkt niet meer. D66 dringt al geruime tijd op lokaal en landelijk niveau aan op een nieuw beleid voor de teelt en verkoop van wiet. D66 wil wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren. Hiermee voorkomen we gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte wiet, maar ook de overlast die illegale teelt veroorzaakt. Regulering gaat hand in hand met goede voorlichting en toezicht op alle schakels in de keten. Utrecht moet experimenteren met de gereguleerde teelt en verkoop van wiet. Daar leren we van, en zo kunnen we overlast beperken en negatieve gevolgen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld met Social Cannabis Clubs. D66 wil coffeeshops normaliseren en het handhavingsbeleid verbeteren. Dankzij D66 is hier al veel in bereikt. Het bestuurlijk overleg met coffeeshopondernemers zetten we voort, om gezamenlijk te blijven zoeken naar verbeteringen.

 

Sekswerk

 

Sekswerkers moeten in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. Hierbij dienen zij veilig en zelfstandig te kunnen werken, en dient hun privacy beschermd te worden. D66 is voorstander van een beheersbaar en controleerbaar lokaal vergunningstelsel dat goede voorwaarden voor sekswerkers schept. Om gezondheid en veiligheid te borgen en overlast te voorkomen, willen wij dat sekswerk op daarvoor aangewezen plekken plaatsvindt. Het Nieuwe Zandpad moet zo snel mogelijk ontwikkeld worden. In Utrecht moet voor sekswerkers altijd ruimte zijn om hun beroep uit te oefenen.

 

Voor de tippelzone moet een oplossing gevonden worden. Daarbij hebben wij oog voor zowel het belang van de sekswerkers, als voor het belang van bewoners en ondernemers in de omgeving. Vanwege de geplande woningbouw aan de Merwedekanaalzone kan deze tippelzone op de lange termijn niet aan de Europalaan blijven. D66 is voorstander van een geleidelijke afbouw van de tippelzone, aangezien het aantal tippelende sekswerkers uit de regio Utrecht terugloopt en verplaatsing niet haalbaar bleek. Goede hulpverlening en maatwerkoplossingen voor de sekswerkers zijn belangrijke voorwaarden voor afbouw. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.


Uitbuiting en overlast

In sommige gevallen brengt sekswerk ook overlast, uitbuiting of andere misstanden met zich mee. Gedwongen sekswerk is een vorm van slavernij en daarmee onacceptabel. Daarom moet hard worden opgetreden in het geval van uitbuiting en gedwongen prostitutie. Daar waar misstanden zijn, pakken we ze aan. Belangrijk hierbij is dat de rechten én de privacy van sekswerkers gewaarborgd zijn.

 

7.2 Sterke, toegankelijke buurtteams

 

D66 Utrecht wil:
-> ervoor zorgen dat iedereen de buurtteams en sociaal makelaars weet te vinden
-> bewoners die zelf zorg en ondersteuning willen organiseren maximale ruimte geven
-> dat soa-testen gratis beschikbaar zijn voor risicogroepen

In Utrecht bieden we laagdrempelige ondersteuning dichtbij via onze buurtteams. In Utrecht zijn 18 buurtteams met een eigen locatie in de buurt, waar verschillende professionele hulpverleners werken en mensen met alle hulpvragen waar ze zelf niet uitkomen terecht kunnen. De Utrechtse buurtteams blijven voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van Utrechters en het aanbieden van gerichte ondersteuning.

 

Grotere naamsbekendheid en capaciteit voor de buurtteams

 

Iedereen in Utrecht moet weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66 wil dat de buurtteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Het vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de buurtteams. We willen daarom investeren in de buurtteams, zeker omdat de stad groeit. De beste oplossingen voor bewoners komen van professionals die de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen door onnodige administratieve lasten. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid.

Het is voor buurtteamwerkers belangrijk kennis op te blijven doen over verschillende soorten hulpvragen én over alles wat mogelijk is binnen de gemeente, zodat ze bewoners goed wegwijs kunnen maken.

D66 vindt het belangrijk dat de buurtteams een afspiegeling zijn van de buurten waarin ze werken. Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières geen rol spelen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners. Dit gaat om cultuursensitief werken, maar ook om aandacht voor LHBTI-personen.

 

Ruimte voor eigen ideeën en ervaring in de zorg

 

Bewoners moeten zoveel mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning en hun eigen plan. We willen oppassen niet een te zwaar beroep op het eigen netwerk van bewoners te doen, maar ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. Bewoners hebben bij voorkeur één professional die voor hen aanspreekpunt is voor alle ondersteuning. Veel Utrechters weten niet waar ze naar toe kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben. We willen ruim baan voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met meer samenwerking tussen formele en informele zorg. Dit kan bij sociaal makelaars in de wijk, bijvoorbeeld via het Wijkbureau. De naamsbekendheid van de sociaal makelaars moet daarom omhoog.

 

Het belang van zorgverleners in de wijk

 

In elke buurt bevinden zich veel verschillende zorgverleners zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deze eerstelijnszorgverleners zijn belangrijk, want ze staan dichtbij. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de buurtteams met deze zorgverleners in de wijk nog slimmer kan, waarbij privacy bewaakt is. We willen de samenwerking tussen de gemeente met zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.

Het aantal risicogroepen dat in aanmerking komt voor gratis soa-testen is de afgelopen jaren verminderd. Vaak kan dit alleen nog betaald bij de huisarts. D66 wil dat anonieme soa-testen bij de GGD vrij beschikbaar blijven.

 

Kwalitatieve informatievoorziening voor meer eigen regie

 

We willen dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf de regie hebben. Om zelf keuzes te kunnen maken is goede, actuele en heldere informatie nodig. D66 wil de U Gids van U Centraal, waar Utrechters vragen kunnen stellen over wonen, werken en zorg, verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om gebruik te maken van  inbreng van mensen die gebruik maken van het portaal. D66 wil specifiek de informatievoorziening over waar Utrechters terecht kunnen bij vragen, klachten, bezwaar en beroep blijven verbeteren en hierbij onafhankelijk advies bieden.

 

7.3 Gezond en veilig opgroeien

 

D66 Utrecht wil:
-> kinderen en jongeren in een vroeg stadium helpen met hun problemen, voorkomen
is beter dan genezen
-> samenwerking tussen de jeugd-GGZ, specialistische hulp in de regio, buurtteams,
huisartsen en scholen versterken
-> een kindergemeenteraad

Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties. D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. Kinderen en jongeren mogen in Utrecht zijn wie ze zijn.

 

Effectieve hulp voor gezinnen

 

De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Dit biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. We nemen de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bijzonder serieus. D66 wil dat de gemeente zich inzet om partijen bij elkaar te brengen, en constant kijkt hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp kunnen verbeteren.

We investeren in goed op elkaar aansluitende ondersteuning voor kwetsbare zwangere vrouwen en samenwerking met verloskundigen, om kansen voor moeder en kind te vergroten.

Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken moet worden bij de keuzes. Gezinnen moeten weten waar ze naar toe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand de leiding te nemen. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking moet een duurzame manier van ondersteuning worden gegarandeerd die past bij de mogelijkheden en hulpvraag van het kind.

 

Veiligheid voorop en voorkomen van crises

 

Bij crisis en acute nood in een gezin, moet direct worden ingegrepen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.

Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, werken de buurtteams samen met Veilig Thuis Midden Nederland. Uit rapporten van de inspectie komt deze samenwerking als één van de beste naar voren. We willen de samenwerking met scholen verbeteren, zodat ook vanuit het onderwijs direct vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. We willen de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en goede samenwerking met pleegouders.

 

Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg

 

Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ, specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.

 

Niet tussen wal en schip als je 18 wordt

 

Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is mag dan niet zomaar stoppen omdat de regels veranderen. Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij of zij kan wonen of kan al zelfstandig wonen. Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om financiën te beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een stage of een baan te vinden. D66 heeft zich speciaal ingezet voor dak- en thuisloze jongvolwassenen die veel met deze regels te maken hebben. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden, moeten zij worden ondersteund richting zelfstandigheid. Daarnaast moet de afstemming tussen organisaties en wat betreft regelingen beter.

 

Meer denkkracht van jongeren

 

In Utrecht mogen jongeren jong zijn. Jongeren krijgen daar wat D66 betreft – ook fysiek – de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit bespreekbaar blijven maken tussen bewoners en jongeren en tussen jongeren onderling. Niet voor niets is Utrecht kinderrechtenstad. D66 wil een pilot organiseren met een kindergemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen bij meedenkbijeenkomsten in hun wijk en op het Stadhuis om hun eigen ideeën voor hun omgeving te laten horen. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare kinderen en jongeren.

 

7.4 Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen

 

D66 Utrecht wil:
-> woningen flexibel en geschikt voor alle leeftijden maken
-> eenzaamheid onder ouderen tegengaan
-> ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg structureel
verbeteren

De stad groeit niet alleen, maar de samenstelling van de bevolking verandert ook. Ouderen zijn waardevol in de stad. Oudere vrijwilligers verrichten bijvoorbeeld in sport- en culturele verenigingen onmisbare taken. Het aantal 65-plussers neemt de komende 15 jaar met ongeveer 13.000 mensen toe. Ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Wij willen deze mensen de mogelijkheid bieden om een gezond en actief leven te blijven leiden in hun eigen omgeving.

 

Slim wonen voor ouderen

 

We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale-woningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. We willen dat er voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt. De gemeente moet slimme woonoplossingen stimuleren en faciliteren, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en rolstoelen, of makkelijk aan te passen zijn. D66 wil dat de gemeente met ontwikkelaars per buurt kijkt wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën van bewoners. Hierbij kijken we specifiek naar nieuwe bestemmingen voor leegkomend vastgoed. Bij bouwprojecten willen we vaker werken met een maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners. Dit is in Overvecht al met groot succes gedaan. De gemeente kan hierbij het gebruik van slimme zorgtechnologie en digitale gezondheidsoplossingen (e-health) verder stimuleren. Waar nodig moeten ouderen worden ondersteund om gebruik te kunnen maken van technologie.

 

Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen

 

D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen – ook met jongere generaties. Hier hebben de buurtteams een belangrijke rol. We willen dat ouderen zich in alle wijken veilig voelen om naar buiten te gaan, en een stad die hen uitnodigt tot bewegen en actief te zijn. In Utrecht zijn er veel voorzieningen voor ouderen, maar regelingen zijn onvoldoende bekend bij ouderen en hoge drempels worden ervaren. We willen ouderen specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

 

Betere ondersteuning voor mantelzorgers

 

Bijna 15 procent van de Utrechters geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen graag voor elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. D66 heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ondersteuning van mantelzorgers. We vinden het van belang dat de gemeente de ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg structureel verbetert. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat.

Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers. We zijn er trots op dat de gemeente Utrecht erkend is als mantelzorgvriendelijke werkgever en willen dat stimuleren bij meer werkgevers in de stad.

 

Naar een dementievriendelijke stad

 

Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt toe. Dit doet een groot beroep op de naasten van iemand die hier aan lijdt. Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie helpen. We willen stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en vrijwilligers samenwerken.

 

7.5 Goede zorg wanneer het nodig is

 

D66 Utrecht wil:
-> psychische problemen bespreekbaar maken en laagdrempelige toegang tot
psychische hulp
-> meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
-> dat zorgprofessionals de ruimte krijgen om maatwerk te leveren

Naast de kansen die de stad brengt, kan het leven in Utrecht ook lastig zijn. Wanneer het even niet lukt, kijken we in Utrecht naar elkaar om. Voor Utrechters die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische ziekte, moeten  huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding kunnen krijgen als dat nodig is. Utrecht heeft hier veel in geïnvesteerd en ontwikkeld, maar gemeentelijke processen kunnen simpeler en sneller. We gaan hierbij uit van wat mensen wel kunnen en geven mensen zoveel mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.

 

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg

 

D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang is tot psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy moet hierbij bewaakt worden. Utrecht loopt voorop in een succesvolle benadering van personen met verward gedrag, met een crisisdienst die dag en nacht toegankelijk is. D66 is trots op wat we hierin bereikt hebben en wil de samenwerking en bekendheid nog verder versterken.

 

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking

 

D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een verstandelijke beperking erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren. D66 wil dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.

 

Persoonsgebonden budget

 

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Utrechters meer regie nemen over de hulp die zij nodig hebben. Wij vinden dat de gemeente bewoners pro-actiever moet informeren en ondersteunen wanneer bewoners willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB moet een vast onderdeel zijn in de afweging die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.

 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving

 

Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer er toch opvang nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen komen met het doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Utrecht biedt voor mensen die dat nodig hebben al effectieve beschermde woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang, in samenwerking met de regio. Heel kwetsbare mensen worden steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang. D66 vindt dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij natuurlijk altijd 24-uurs opvang mogelijk moet blijven wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen.

Er wonen 450 kinderen in de maatschappelijke opvang en dat zijn er 450 te veel. In Utrecht accepteren wij niet dat er gezinnen op straat komen en jongeren op straat slapen. Professionals moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren, zodat dak- en thuisloze jongeren snel weer naar huis kunnen. D66 wil onderzoeken of er behoefte is aan meer variatie in de plekken voor dak- en thuisloze jongeren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma: Kansen voor alle Utrechters
Goed klimaat, Goed Wonen, Goed onderwijs: D66 krijgt het voor elkaar