Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Kunst en cultuur

Overzicht
Kunst en cultuur

D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken.

Cultuurhuys de Kroon en de bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot culturele ontmoetingsplaats. Evenementen geven de sfeer in een gemeente weer Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel profiel: het “uithangbord” van de gemeente.

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Dat draagt bij aan een open samenleving met gelijke kansen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid: gezamenlijk geven zij het meest uit aan kunst en cultuur. Bovendien zijn zij vrij hun cultuurbeleid zelf in te vullen. D66 pleit ervoor dat de gemeente Waddinxveen gebruik maakt van zijn mogelijkheden, maar ook over zijn grenzen heen kijkt door met buurgemeenten samen te werken.

 

Nieuwe doelgroepen, cultuuronderwijs en cultuur van nieuwkomers

 

Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. We willen professionals de ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur- en muziekonderwijs.

Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. De gemeente moet de culturele sector daarin steunen. Dat kan door een cultureel klimaat te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en instellingen te helpen om een breed netwerk op te bouwen.

D66 wil niet dat de gemeente kunstenaars voorschrijven welke kunst zij maken. Wel kan de gemeente helpen door – samen met bedrijven en instellingen – een sterk cultureel klimaat te creëren en kunstenaars een platform te geven.

Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. De gemeente moet meewerken aan meer culturele vorming en muziekonderwijs op scholen. Om scholen te ontlasten, moeten gemeenten volgens D66 ook kijken naar mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten leveren.

D66 wil jongeren met cultuur in aanraking te laten komen via een aan te stellen cultuurcoach. Dat is een professional (in dienst van de gemeente, Cultuurhuys de Kroon of een school) met kennis van de (lokale) culturele sector én de leefwereld van jongeren. Zo’n professional kan een brug slaan tussen de cultuursector en het onderwijs.

Aandacht voor de cultuur van nieuwkomers biedt hen de mogelijkheid sneller te integreren en allochtonen de gelegenheid om snel met hen nader kennis te maken. Daarom wil D66 dat er een jaarlijks cultuurfestival komt vol met de (brede) cultuur van nieuwkomers uit de hele wereld.

 

Aantrekkelijk cultuuraanbod

 

D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van de gemeente Waddinxveen duidelijk naar voren komt. Centraal staat voor D66 dat de gemeente keuzes moet maken. Wat we doen, doen we goed. Waar we door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod kunnen versterken, doen we dat. We stimuleren cultureel ondernemerschap.

Voor D66 houdt de wereld niet op bij de (gemeente)grens. Door samen te werken, kunnen de gemeenten in de regio hun cultuurbeleid op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op die manier versterken geldstromen elkaar en kan het aanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners en inspelen op de identiteit van de regio. Daarom willen we dat de gemeenten gezamenlijk een voorstel indienen voor de culturele instellingen in de regio die in aanmerking komen voor landelijke subsidies.

D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en diverser publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien meer financiële armslag. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld cross-overconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen. Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt D66 als voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers.

Cultureel erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. D66 vindt dat de gemeente daarom zeer zorgvuldig met de (schaarse) rijks- en gemeentelijke monumenten in Waddinxveen moet omgaan.

 

Kansen voor economie en ondernemerschap

 

Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. Kunst en cultuur maken een gemeente aantrekkelijk om te wonen, recreëren, werken en ondernemen. Bovendien neemt het belang van de creatieve economie toe.

D66 pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door leegstaande panden ter beschikking te stellen. Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleert de gemeente de lokale economie.

D66 verwacht van gesubsidieerde instellingen dat zij hun culturele doel zo bewust en professioneel mogelijk nastreven, maar niet dat zij voldoen aan voor hen onrealistische begrotingseisen. In heel Nederland is de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van kunstenaars en mensen in de culturele sector zorgwekkend. D66 vindt dat gemeenten hieraan aandacht moeten besteden in het cultuurbeleid. Met beroepskrachten gaan kennis en vaardigheden verloren die we nodig hebben om onze kunst en cultuur door te geven aan de volgende generatie.

Vrijwilligers zetten zich vaak met hart en ziel in en zijn van onschatbare waarde. Toch wil D66 niet dat zij, als verkapte bezuinigingsmaatregel, beroepskrachten verdringen. In de eerste plaats omdat mensen die in de sector werken hierdoor hun baan verliezen, maar in de tweede plaats ook omdat de continuïteit van een instelling daardoor worden bedreigd. Ook omdat van vrijwilligers niet hetzelfde kan worden gevraagd als van beroepskrachten.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • D66 ondersteunt het cultureel ondernemerschap en wil investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers door leegstaande panden ter beschikking te stellen.
  • D66 vindt dat de gemeente zeer zorgvuldig met de (schaarse) rijks- en gemeentelijke monumenten in Waddinxveen moet omgaan.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering