Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Financiën

Overzicht
Financiën

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaalliberale begroting is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren.

 

Wens

 

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere, toegankelijke en niet te gedetailleerde presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Bovendien wil D66 gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. De gemeente betrekt inwoners meer bij de vaststelling van de waarde (WOZ) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de OZB.

Daarnaast willen wij dat lasten eerlijk verdeeld zijn, dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies zoals die voor bouwvergunningen of trouwen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn, maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten.

D66 vindt het belangrijk dat bij het bepalen van legestarieven afstemming plaatsvindt met andere gemeentes. D66 vindt dat bij tekorten op de begroting in eerste instantie gezocht wordt naar bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. D66 vindt dat in dit verband dat voordat er diensten worden ingehuurd kritisch wordt gekeken naar de noodzaak ervan. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen van) bezuinigingen betrokken.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt ook dat ook hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing).

Gemeenten mogen van de wet geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar mogen wel bepaalde belastingen kwijtschelden. Een nadeel hiervan is dat dit het mensen het gevoel geeft dat bepaalde gemeentelijke voorzieningen ‘gratis’ zijn. D66 ziet in dit kader meer in beleid gericht op armoedebestrijding.

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De gemeente zal voor incidentele tegenvallers voldoende geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of aangelegd moeten worden. Maar het is zonde onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen in het dorp te doen zijn. Om te bepalen hoe hoog die reserves moeten, kan gebruik worden gemaakt van het risico-cumulatiemodel, maar wel een buffer beschikbaar is als het tegenzit.

D66 vindt dat met incidentele inkomsten (b.v. van het grondbedrijf) geen structurele uitgaven gefinancierd moeten worden. Aan het speculeren met aan- en verkopen van grond moet een einde komen. Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt wordt en niet om het maken van winst.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan beter. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer.

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • D66 wil de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten.
  • D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom het principe: ‘de vervuiler betaalt’.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering