Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

Overzicht
Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief.

We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar.

 

In beginsel vinden wij dat mensen onderling vaak tot betere, efficiëntere en rechtvaardigere oplossingen kunnen komen dan de overheid, maar die laatste heeft wel een actieve, voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid. Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving.

 

Ruimte voor ondernemers

 

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. D66 wil de regels om te starten of uit te breiden, eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog wel getoetst worden aan de regelgeving. Daarnaast wil D66 experimenteren met regelluwe zones. D66 wil een soepel beleid voor reclame in de openbare ruimte.

D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente. Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren.

D66 wil ook procedures vereenvoudigen, door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie.

D66 wil één servicemanager voor ondernemers die structureel in verbinding staat met OPW. De servicemanager kan ook bemiddelen tussen gemeente en ondernemers. Daarnaast wil D66 bij werkzaamheden in de openbare ruimte goede inspraak, overleg en communicatie voor ondernemers.

 

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, uiteraard rekening houdend met hun omgeving. Daarnaast biedt de zondagsopening van het nieuwe centrum extra arbeidsplaatsen. D66 wil deze zondagsopening dan ook sterk uitbreiden. Bovendien ziet D66 functievermenging als een kans om meer mensen naar de winkels, horeca en culturele instellingen in het centrum te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

D66 wil (winkel) leegstand oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren. Consumenten kopen steeds meer online. Ook traditionele winkels spelen hier op in, door producten online aan te bieden. Zij lopen echter tegen landelijke regelgeving aan die hen verbiedt hun magazijn te gebruiken voor internetverkoop. D66 wil deze winkeliers tegemoet komen, door soepel om te gaan met bestemmingen.

D66 wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door een goede (digitale glasvezel-) infrastructuur, OV en kinderopvang. D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.

Ook in Waddinxveen ‘adopteren’ lokale ondernemers rotondes. Dit heet brand urbanism. D66 vindt dit een positieve ontwikkeling. Ondernemers laten zien dat zij betrokken zijn met hun omgeving en het bespaart de gemeente geld. D66 staat er ook voor open dat crowdsourcing wordt ingezet voor gemeentelijke diensten.

 

Ruimte voor innovatie

 

Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook. D66 stimuleert innovatie, want we willen dat ook onze kinderen het weer beter krijgen dan wij. Ons uitgangspunt is dat innovaties bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke problemen. We denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, circulaire economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Ondernemers die oplossingen ontwikkelen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen rekenen op onze steun. D66 wil winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen.

Juist voor startende ondernemers en ZZP’ers kunnen we als gemeente het verschil maken. Zij zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers en ZZP’ers. Zij betalen de eerste 3 jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB). D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en start-ups.

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld met gastdocenten uit het bedrijfsleven. Op die manier kunnen ondernemers theoretische kennis uit onderwijs en onderzoek gebruiken en worden studenten en onderzoekers uitgedaagd om na te denken over toepassingen. Innovatie ontstaat juist in regionale clusters, door de uitwisseling van kennis en toepassingen. De gemeente kan ook als ‘launching customer’ innovaties aanjagen. D66 wil leges op duurzame bouwprojecten schrappen. D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.

Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We willen zuinig zijn op de natuur in Waddinxveen en op een duurzame manier én economisch rendabel gezond voedsel verbouwen. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen, en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze oplossingen te ontwikkelen.

D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. D66 geeft agrarische ondernemers ruimte om een bijdrage te leveren aan landschap en natuur en aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het bouwen van windmolens of het telen van gewassen voor energie of bioplastics. D66 stimuleert agrarische ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, stadboerderijen en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier bij te dragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding. Daarnaast stimuleren we agrarische ondernemers om actief bij te dragen aan de kennisdriehoek; samenwerking met ketenpartners en kennisinstellingen kan ook hier leiden tot innovatie.

Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.

 

Eerlijke kans op werk voor iedereen

 

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 wil ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is erg belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Om ervoor te zorgen dat er voldoende werk is, geven we op de eerste plaats werkgevers ruimte om te ondernemen. Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder, door hen te helpen om zelf de baan te vinden die bij hen past.

D66 wil een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door in te zetten op voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van stageplaatsen. D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk.

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. Als het nodig is, zetten we de gemeentelijke organisatie in om iedereen een eerlijke kans op werk te geven. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

 

Regionale samenwerking als aanjager

 

D66 kijkt over (gemeente)grenzen heen, zeker als het gaat om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Economische activiteit overschrijdt gemeentegrenzen: veel mensen werken in een andere gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere gemeenten en de provincie. D66 is overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van de banenmarkt, innovatie, detailhandel en vestigingsbeleid. D66 wil een regionale visie ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier kan iedere gemeente zich richten op kansen, in plaats van elkaar wegconcurreren. Ze kunnen ook samen iemand aanstellen die nieuwe bedrijven naar de regio haalt.

D66 wil dat gemeenten in de regio samenwerken aan gebiedspromotie om bijvoorbeeld werknemers, bedrijven, toeristen, naar het gebied te trekken, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van subsidies zoals het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Ook bedrijven spelen hier een rol in.

D66 wil dat gemeenten in de regio samenwerken om arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar te laten aansluiten. We willen samen een compleet en aansluitend pakket van economische activiteit en innovatie ontwikkelen. Dat betekent dat we elkaar ook iets moeten gunnen, in plaats van met de ruggen naar elkaar te staan. Op die manier kunnen we ondernemers het beste stimuleren en ondersteunen.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • Eén servicemanager voor ondernemers die structureel in verbinding staat met OPW.
  • Alle winkels mogen elke zondag open.
  • Goede randvoorwaarden scheppen voor ondernemers, door een goede (digitale glasvezel-) infrastructuur
  • Leegstaande (industrie)panden transformeren tot bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en start-ups.
  • ZZP’ers betalen de eerste 3 jaar geen onroerende zaak belasting (OZB).
  • Het schrappen van leges op duurzame bouwprojecten.
  • D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
  • Stageplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering een onderneming kunnen opzetten, zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering