Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Inwoners en Bestuur

Overzicht
Inwoners en Bestuur

Bestuur en burger hebben elkaar hard nodig binnen Waddinxveen. De afgelopen periode zijn vele zaken, zoals het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning, gedecentraliseerd naar de gemeente. Meer dan ooit is de kwaliteit van lokaal bestuur en de samenwerking tussen bestuur en burgers belangrijk. Vertrouwen is het sleutelbegrip voor een goede samenwerking.

De organisatie van onze gemeente moet gericht zijn op de burgers. Bestuurscultuur en gemeenschappelijke regelingen horen democratisch, transparant en open te zijn. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol als hoogste orgaan van de gemeente. Dat betekent niet dat de gemeenteraad over elk detail een oordeel uitspreekt: raadsleden zijn geen professionele bestuurders. Raadsleden houden in de gaten houden of er keuzemogelijkheden zijn, en wie die keuze maakt. Het dagelijks bestuur van de gemeente heeft een grote, maar niet ongecontroleerde ruimte voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden. De raad houdt voldoende zicht op het doen en laten van burgemeester en wethouders en dwingt zo nodig beleidskeuzen af. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het proces burgers bij het beleid te betrekken. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, geef burgers alle ruimte.

 

Stand van zaken

 

Ondanks de middelen die de gemeente inzet voor burgerparticipatie (zoals een klachtenlijn, webwinkel, wijkplatforms, (social) media, burgerinitiatief, adviesorganen en de informerende raad) is er nog steeds een gat tussen de Waddinxveense burger en de Waddinxveense politiek. Besluitvorming is niet altijd transparant, gemaakte keuzes door het college zijn niet altijd voldoende onderbouwd. Raadplegingen naar de burgers van Waddinxveen worden door het college niet altijd ingezet. De decentralisatie van het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning is ingezet, maar functioneert nog niet optimaal.

 

Wens

 

De gemeente doet er alles aan om de kloof tussen bestuur en burger te overbruggen. Openbaarheid van bestuur draagt bij aan de legitimiteit van en het vertrouwen in het openbaar bestuur. Alle informatie waarover de gemeente beschikt, waarvoor geen geheimhoudingsplicht geldt, wordt systematisch actief openbaar gemaakt. Zodra burgers zicht krijgen op de werking van overheden kunnen zij volwaardig participeren in het publieke domein. D66 is voor het transparant en begrijpelijk bedrijven van politiek en daarbij het tijdig informeren over op handen zijnde ontwikkelingen binnen onze gemeente.

 

D66 standpunten voor 2018-2022:

 
 • Het verstevigen en verbreden van het instituut wijkplatform met meer bestuurlijke en technische deskundigheid, mandaat en verantwoording met een daarbij passend (substantieel) budget.
 • Het toepasbaar maken van burgerparticipatie instrumenten als burgerjury en referenda voor onze gemeente.
 • Er komt meer concrete aandacht voor burgerparticipatie..
 • Intergemeentelijke samenwerking als alternatief voor herindeling.
 • Minder gedetailleerde regels en controle op resultaat en niet op proces. Bij tegengestelde regels kiest de ondernemer zelf. Overbodige lasten (zoals die van bedrijfschappen) worden afgeschaft.
 • Democratische controle op regionale samenwerking is noodzakelijk.
 • Eén contactpersoon bij de gemeente voor ondernemers om regeldruk te verminderen. Er komt een ‘ombudsman’ voor ondernemers met een stevig mandaat.
 • Vergunning wordt automatisch toegekend zodra de overheid niet tijdig handelt: lex silencio.
 • De privacy van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) moet beter gewaarborgd worden.
 • De huidige situatie, waarbij de wethouders 90% parttime werken, in onwenselijk.
 • Alle gemeentelijke stukken zijn goed ontsloten met open standaarden en online gepubliceerd (Reverse WOB).
 • De stemindex, het volledige stemgedrag van alle raadsleden, staat op een prominente plaats op de website van de gemeente.
 • Aanvragen voor vergunningen kunnen online worden gevolgd, zoals je je pakket bij de DHL of PostNL ook kan volgen in een track-and-trace systeem, kun je op de website van de gemeente zien waar in het proces je vergunningaanvraag zich bevindt.
 • Aanbestedingen moeten vereenvoudigd open staan voor het (lokale) MKB en ZZP’ers.
 • Het gebruik van Open source software zou bij aanbestedingen beloond moeten worden, omdat de gemeente zo kan helpen computerprogramma’s wat meer toegankelijk te maken. Bovendien voorkomt dit dat de gemeente zichzelf ophangt aan één (software)leverancier of softwarepakket.
 • Alle gemeentelijke diensten, Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad zijn actief aanwezig op sociale media. Internet wordt ingezet voor het raadplegen van de inwoners van de gemeente. Het is mogelijk om voor alle gemeentelijke diensten online  een afspraak te maken.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering