Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaamheid, Natuur en Milieu

Overzicht
Duurzaamheid, Natuur en Milieu

D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde helaas steeds minder vanzelfsprekend.

De duurzame ‘kwaliteit van leven’ – waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven – staat onder druk: warmterecords worden aan de lopende band gebroken en regenbuien worden extremer. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk, nú en in de toekomst. Daarom staat D66 voor toekomst vaste politiek.

 

Wens

 

D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische kansen biedt. Het schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. Er zijn steeds meer groene banen, waarin mensen geld verdienen met het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Denk aan de installateur die een huis isoleert of de fabrikant van zonnepanelen of windmolens. De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer bestaat. Dit wil D66 versnellen. Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen.

 

Energie en klimaat

 

D66 wil dat er een concreet plan komt om er voor te zorgen dat Waddinxveen uiterlijk in 2033 bij het 800-jarig bestaan volledig klimaatneutraal (CO2-neutraal) is. D66 wil dat de CO2-voetafdruk in kaart wordt gebracht en dat er concrete maatregelen komen, zodat inwoners en bedrijven enerzijds minder energie gebruiken en dat anderzijds de energie die gebruikt wordt duurzaam wordt opgewekt. Er moeten stimuleringsmaatregelen komen, zoals CO2-uitstoot mee laten wegen bij aanbestedingen als criterium en het verstrekken van (start)subsidies en er moeten ook handhavingmaatregelen komen zoals normering.

D66 wil dat er een concreet plan komt hoe iedere afzonderlijke wijk in Waddinxveen energieneutraal gemaakt kan worden. De gemeente heeft – naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken – een belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparing kan worden versneld door een ‘revolverend fonds’ in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds. Daarnaast wil D66 via bindende afspraken Woonpartners aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen. De ODMH moet de handhaving van de Wet Milieubeheer intensiveren, zodat bedrijven daadwerkelijk alle maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

 

Zelf duurzame energie opwekken

 

De gemeente Waddinxveen moet volgens D66 zelf het goede voorbeeld geven door alle gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen. Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor windenergie op land.

 

Schonere lucht

 

D66 wil dat er in 2025 geen benzineauto’s meer op de weg rijden. D66 wil dat de gemeente elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleert, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken en subsidies voor vervanging van vervuilende voertuigen door elektrische. Uiteraard rijdt het college wat D66 betreft zelf ook elektrisch.

 

Afval als grondstof

 

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat de gemeente ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Hoe dan ook moet afval scheiden zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Naast het systeem ‘Afval Scheiden Loont’ (Diftar) wil D66 dat ook het systeem ‘Afval Brengen Loont’ wordt ingevoerd, een brengsysteem voor een bepaald aantal afvalstromen naar het Afvalstation. De inwoners ontvangen hiervoor per kilogram gescheiden afval dat op het innamepunt wordt ingeleverd een geldbedrag. Het restafval dat dan overblijft wil D66 alsnog scheiden in een nascheidingsinstallatie.

 

Minder vieze regels

 

D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of school willen verduurzamen. Soms blijken er echter regels te zijn, die hen daarin belemmeren. Door een meldpunt voor vieze regels in te richten kan de gemeente ervoor zorgen dat deze regels in beeld komen om te zorgen dat ze daarna verdwijnen.

 

Natuur en een groene leefomgeving

 

D66 wil de komende vier jaar de tien meest grijze plekken in Waddinxveen vergroenen door op de kaalste pleinen en in de straten bomen, planten en miniparkjes in te richten. Dat is ook van belang voor de waterhuishouding/klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakten wegloopt naar het riool raakt dat sneller overbelast. Ook daarom is vergroening zo belangrijk. Een andere reden is dat een versteende stad veel harder opwarmt (hittestress). Groene (Sedum) daken helpen tegen opwarming en houden water vast en zijn goed voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken is een goed idee.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • D66 wil dat er een concreet plan komt om Waddinxveen uiterlijk in 2033 bij het 800-jarig bestaan volledig klimaatneutraal (CO2-neutraal) te maken.
  • D66 wil dat er een concreet plan om iedere afzonderlijke wijk in Waddinxveen energieneutraal te maken.
  • Gasloos bouwen in de Triangel wordt gestimuleerd.
  • D66 wil dat alle gemeentelijke daken worden benut voor zonnepanelen.
  • Het college rijdt wat D66 betreft zelf ook in elektrische auto’s.
  • D66 wil dat ook het systeem ‘Afval Brengen Loont’ wordt ingevoerd.
  • Groene (Sedum) daken helpen tegen opwarming, houden water vast en zijn goed voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken is een goed idee.
  • D66 wil de komende vier jaar de tien meest grijze plekken in Waddinxveen vergroenen, waaronder het Centrumgebied

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering