Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Sociaal Domein (de Zorg)

Overzicht
Sociaal Domein (de Zorg)

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel in het economisch als sociaal verkeer. In het sociaal domein stimuleert D66 actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling.

D66 verbindt bewoners en vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. We streven naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners. We zijn niet alleen toegankelijk voor vragen of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het aanbieden van hulp.

 

Gezondheid

 

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen.

Signalering is een brede verantwoordelijkheid en alle faciliteiten dragen bij aan preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning.

D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak. Een doel is het vergroten van gezondheidsvaardigheden van inwoners.

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.

 

Transitie en transformatie

 

D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor Waddinxveners. De manier waarop het sociaal domein is georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat gaan we veranderen. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleidskokers. Wanneer de vraag er is, willen we snel kunnen handelen.

 

Jeugd

 

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol geven.

 

Zorg en welzijn

 

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig is en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij signalering van vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. We zetten in op goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele indicatieprocedures.

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De gemeente gaat initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van ouderen meer stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. Wanneer de nood hoog is, is snelle toegang belangrijk. D66 staat daarom voor ‘iedereen een keukentafelgesprek binnen een week.’

 

Werk en inkomen

 

D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van bewoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor ‘niet-willers’. We houden er rekening mee dat mensen niet altijd rationeel kunnen handelen.

D66 wil dat Waddinxveen haar inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen.

D66 wil werkzoekenden meer regie geven over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. D66 heeft hierbij specifieke aandacht voor de problemen hiermee als gevolg van laaggeletterdheid.

D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken bruto minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert niet om te gaan werken. D66 wil dat de gemeente deze armoedeval beperkt. D66 wil ook dat de gemeente intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken. Jeugdwerkeloosheid verdient speciale aandacht.

De gemeente kan voorop lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werk kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen hierbij voor de persoonlijke aanpak, een warme introductie en het versterken van het netwerk van werkzoekenden. We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

In een persoonlijk plan onderzoeken we de mogelijkheden van inwoners die werkeloos zijn geraakt. Deze aanpak geldt ook voor werkzoekenden in de gemeente die (nog) geen recht op een bijstandsuitkering hebben.

Armoedebeleid

D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.

D66 wil mensen perspectief bieden blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.

D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Herkenning door het sociaal team is van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.

We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht (bij multi-problematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn.

D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur. D66 wil dat inwoners die gebruik willen maken van de minimaregelingen niet onnodig te maken krijgen met bureaucratie. Wanneer inwoners recht hebben op gebruik van de minimaregelingen geldt dat recht voor alle minimaregelingen.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • D66 wil D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt.
  • D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein.
  • D66 staat voor ‘iedereen een keukentafelgesprek binnen een week’.
  • D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten.
  • D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering