Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Ruimte om te wonen, werken en leven

Overzicht
Ruimte om te wonen, werken en leven

We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. We willen op de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken.

D66 vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving. Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken.

 

Wonen

 

Visie

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 wil dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners, zodat we gebruik maken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat betekent niet dat de gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Bovendien willen we een ongedeelde samenleving en we willen de (gebouwde) omgeving verduurzamen en waar nodig vergroenen. Dit vraagt om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes; waarin kwaliteit leidend is. Die kaders geven bewoners niet minder, maar juist meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke keuzes in de inrichting van onze ruimte.

Wens

D66 wil toekomstbestendig bouwen. In de politieke afwegingen die we maken, nemen we ook de belangen van toekomstige bewoners en van huidige bewoners mee. In die keuzes houden we rekening met demografische ontwikkelingen, zoals groei en vergrijzing en de toekomstige woonbehoefte. Dit vraagt dat we als gemeente onze kaders vastleggen in een woonvisie. Op die manier bieden we duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Hiervoor is regionale afstemming met omliggende gemeenten nodig, omdat mensen regionaal zoeken naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit er ook om dat we op een slimme manier nieuwe woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen.

D66 wil dat de gemeente ook in de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten. D66 streeft naar gemengde buurten, want we vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Hiervoor kan meer diversiteit nodig zijn in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. Daarom wil D66 dat de gemeente ook over de diversiteit van de woningvoorraad afspraken maakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

D66 wil de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment. Door de tekorten in dit segment, ontstaat er een bottleneck en kunnen veel mensen geen wooncarrière maken (doorstroming). Gemeenten kunnen met ontwikkelaars en investeerders afspraken maken over een percentage middenhuur, net zoals dat nu al gebeurt voor sociale huur. Daarnaast kan een gemeente in het bestemmingsplan een stuk grond de bestemming ‘geliberaliseerde woning voor middenhuur’ geven.

De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen met een laag inkomen. D66 vindt dat woningbouwcorporaties daarnaast een taak hebben in het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld met maatschappelijk vastgoed. Commerciële investeringen zijn wat ons betreft alleen toegestaan als er sprake is van marktfalen én een publiek belang. D66 wil tot slot de huurdersmedezeggenschap versterken en professionaliseren.

D66 wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. Daarom wil D66 dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om hun (particuliere) woning duurzamer te maken, zeker als investeringen een korte terugverdientijd hebben. In verschillende gemeenten werken we bijvoorbeeld met subsidies voor het aanleggen van zonnepanelen, worden duurzame corporaties ondersteund met kennis en zorgen we op andere manieren dat inwoners zelf kiezen voor duurzame investeringen. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal.

 

Openbare ruimte

 

Visie

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is.

Wens

D66 wil stenen wijken groener maken. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen, in het bijzonder ouderen, meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. Andersom kan het in stenen wijken in de zomer erg warm worden. Deze ‘hitte-eilanden’ zijn niet alleen onprettig, maar leveren ook gezondheidsrisico’s op voor kwetsbare inwoners. Daarnaast heeft groen in de gemeente een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden en is het goed voor de biodiversiteit. Ook voor het milieu is het belangrijk dat er voldoende groen is in de wijken. Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed afgevoerd in wijken die sterk versteend zijn.

D66 wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. Hiervoor zijn onder meer goede wandel- en fietspaden nodig. De gemeente maakt afspraken over een groene en ‘beweegvriendelijke’ omgeving als er overeenkomsten worden afgesloten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

D66 wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor functievermenging (blurring). Dit verhoogt de levendigheid van winkel- en uitgaansgebieden. Aan historisch of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde stadsgezichten ontlenen we onze identiteit. D66 wil dat die gebouwen ook volgende generaties inspireren. Daarom hebben we in de monumentenverordening regels vastgelegd voor ruimtelijke aanpassingen. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de bescherming van deze gebieden in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken of zonnepanelen, als dit uit het zicht gebeurt.

D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk wordt besteed. Het is een taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat veel wijkbewoners van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 

Visie

Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën in te brengen en te realiseren. De gemeente ziet integraal toe op de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door samenwerking.

D66 wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in de gemeente met elkaar willen samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen begeleiden met het verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen we initiatieven toetsen aan wenselijkheid, in plaats van aan regels.

Wens

D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen moet gaan ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een integrale waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de omgevingsvisie. Dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze.

We geven meer ruimte aan ontwikkelaars, inwoners en andere betrokkenen. Ambtenaren toetsen niet langer voorstellen aan bestemmingsplannen, maar ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit van hun voorstellen te verbeteren. Zij gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden betrokkenen. Als het aan D66 ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak met buurgemeenten en de provincie. Kwaliteit ontstaat door samenwerking.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • D66 wil toekomstbestendig bouwen.
  • D66 wil dat de gemeente ook in de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten.
  • D66 streeft naar gemengde buurten, want we vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten.
  • D66 wil de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment.
  • Bij kruispunten met verkeerslichten wilt D66 meer wachttijdvoorspellers
  • D66 wil het autodelen bevorderen door bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering