Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie

 

Sport

 

Visie

Elke week beleven vele Waddinxveners het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. Sport is een middel om mensen bij elkaar te brengen en om met elkaar uitdagingen aan te gaan. Ook draagt sport een identiteit met zich mee die verbonden is met nationale, provinciale, gemeentelijke en individuele trots. Bovendien is het gezondheid bevorderende aspect van sport interessant in het kader van preventie en het beperken van de uitgaven voor zorg waar de gemeente is toenemende mate verantwoordelijk voor is.

Stand van zaken

De sportvoorzieningen in Waddinxveen zijn van een hoog niveau. Er is een keur en diversiteit aan sportverenigingen. Er is voor ieder wat wils, hierop is de afgelopen jaren geïnvesteerd, en dat moeten we zo houden. Ook op sociaal-cultureel gebied kent Waddinxveen een rijk verenigingsleven. De verenigingen bepalen zelf hun beleid en activiteiten en de gemeente is in sommige gevallen facilitair, daar waar het gaat om de verhuur van accommodaties.

Wens

Naast het faciliteren ziet D66 voor de gemeente ook een meer actieve rol weggelegd, vanuit de verbindende en preventieve factor. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een gemeentelijk sportbeleid en het stimuleren van bewegen en sporten. We vinden het belangrijk dat de gemeente weet waar behoefte aan is.

 

Sport - D66 standpunten voor 2018-2022

 
 • Het bevriezen van de tarieven die de gemeente in rekening brengt bij de verenigingen voor binnen- en buitensport.
 • Het stimuleren en faciliteren van de sporter buiten verenigingsverband.
 • Aanleggen sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
 • Het stimuleren van samenwerking sportverenigingen en basisonderwijs.
 • Het stimuleren van de totstandkoming van een jaarlijkse sportprijs voor de sportman, -vrouw en –ploeg van Waddinxveen.
 

Evenementen en uitgaan

 

Visie

Evenementen zijn in de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Mensen gaan graag naar evenementen. Ze bieden vermaak, plezier en cultuur, ze geven mensen gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dit geldt ook voor uitgaansmogelijkheden.

Stand van zaken

Ook Waddinxveen kent veel evenementen, zoals wielerrondes, braderieën, kermissen en rommelmarkten. Vooral langs de Gouwe zijn mogelijkheden tot uitgaan. Evenementen en uitgaansmogelijkheden resulteren in een plezierige gemeente waar veel te doen is, en kunnen thema’s als imago, sociale binding en integratie bevorderen. D66 Waddinxveen staat voor een evenement vriendelijk klimaat, waarin inwoners en ondernemers die wat willen organiseren gestimuleerd worden.

Wens

D66 ziet een stimulerende rol voor de gemeente in de vorm van een evenement vriendelijk beleid en het bewaken van de uitgaansmogelijkheden in Waddinxveen.

 

Evenementen en uitgaan - D66 standpunten voor 2018-2022

 
 • Het stimuleren van uitgaansgelegenheden en –beleid, zoals het loslaten van sluitingstijden
 • Het stimuleren van voldoende en diverse horeca aanwezig, zoals een bar/café voor de jeugd
 • Het stimuleren van evenementen in onze gemeente, zoals de evenementen rondom de Tour de France
 

Recreatie

 

Visie

Waddinxveen ligt in het Groene Hart. Recreëren is belangrijk voor de inwoners van Waddinxveen. Het biedt kansen op vrijetijdsbesteding, ontspanning, en kan stimulerend werken waar het gaat om bewegen en actief zijn.

Stand van zaken

Waddinxveen is omringd door groen. Recent is bijvoorbeeld ten westen van Waddinxveen een groot recreatiegebied opgezet, het Bentwoud. Helaas ontbreekt een duidelijke (fiets-) verbindingsroute tussen het Bentwoud en het Gouwebos. Dit ziet D66 als een gemiste kans.

Wens

Het kan wat D66 betreft niet zo zijn dat een geweldig recreatiegebied als het Bentwoud, met zijn talloze mogelijkheden tot ontspanning en beweging, niet aangesloten is op het Gouwebos. Hiernaast spant D66 zich in om het bestaande groen in en rondom Waddinxveen te behouden.

Waterrecreatie

D66 wil de mogelijkheden voor waterrecreatie in en rond Waddinxveen uitgebreid laten onderzoeken, inclusief een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw aan te leggen jachthaven.

De gemeente dient zich actief aan te sluiten bij het programma ‘Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel’ van het regionaal AGW-overleg, waarin Waddinxveen participeert via de regio Midden Holland.

 

Reacreatie - D66 standpunten voor 2018-2022

 
 • Het stimuleren van participatie in een recreatieschap, waarbij aandacht is voor de democratische controle in het recreatieschap.
 • Geen nieuwe bedrijfsterreinen ten koste van bestaand groen. We moeten hierbij gaan voor regionale invulling.
 • Handen af van gezond groen, geen onnodige kap van bomen.
 • Meer groen aanplanten, en dit beter onderhouden, geen verschil in onderhoud van verschillende groenstukken.
 • Aansluiting tussen het Bentwoud en het Gouwebos.
 • Het promoten van het Bentwoud.
 • Het stimuleren van waterrecreatie rondom Waddinxveen, hier liggen nog veel onbenutte kansen.
 • Er komt een haalbaarheidsonderzoek voor een kleine jachthaven in Waddinxveen

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering