Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Onderwijs en Jeugd

Overzicht
Onderwijs en Jeugd

Leren doe je een leven lang. Voor D66 is onderwijs absolute topprioriteit. D66 vindt dat goed onderwijs de basis is voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Er moeten dan ook onderwijsmogelijkheden zijn voor bewoners van alle leeftijden. D66 wil daarom meer investeren in onderwijs. Alleen het allerbeste onderwijs is goed genoeg, zowel aan de top als aan de basis. Elke leerling verdient gelijke kansen op goed onderwijs. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, als voor volwasseneneducatie.

 

Stand van zaken

 

Onderwijs is in ontwikkeling. De maatschappij verandert steeds sneller, het is niet langer duidelijk of traditionele beroepen over 10 of 20 jaar nog bestaan. Kortom, waar leiden we onze kinderen voor op? Onderwijs richt zich steeds meer op vaardigheden, de zogenaamde 21st Century Skills als samenwerken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Hiernaast is in 2014 Passend Onderwijs geïntroduceerd. Onderwijs heeft een zorgplicht; er dient zoveel mogelijk in het werk te worden gesteld om kinderen thuisnabij een passend onderwijsaanbod te bieden.

Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen werken in dit kader ook steeds meer samen in brede buurtscholen of (nog een stapje verder) in integrale kindcentra. Hierbinnen krijgen kinderen van 0-12 jaar een doorgaande leerlijn aangeboden, toegespitsts op hun onderwijsbehoefte. Tenslotte is de verantwoordelijkheid van jeugdzorg de afgelopen regeerperiode overgegaan naar de gemeente. De complexiteit van de jeugdzorg, de juridische context en het toezicht vragen nog steeds om specifieke expertise van gemeenten. De financiële tekorten zijn een punt van aandacht, de inhoud moet leidend blijven, jeugdzorg zo dicht mogelijk op het kind georganiseerd.

 

Wens

 

Kwalitatief goed onderwijs in een mooi en functioneel gebouw is de basis voor betere prestaties. Voor het basisonderwijs gaat onze voorkeur uit naar integrale kindcentra. De schoolbesturen behouden de eigen identiteit en de gebouwen passen in deze tijd en zijn tevens klaar voor de toekomst. Omdat D66 het muziek- en bewegingsonderwijs wil stimuleren, beschikken integrale kindcentra over centrale voorzieningen zoals een gymzaal en eventueel een sportveld. Het voortgezet onderwijs is belangrijk voor ons dorp, dus we moeten ervoor zorgen dat het ook behouden blijft. Schoolzwemmen moet worden gefinancierd door de gemeente.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
 • Stimuleren Integrale Kindcentra waarin kinderopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse opvang, voorscholen, basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin geïntegreerd zijn.
 • Gymzalen bij de scholen, zodat kinderen kunnen bewegen zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en onderwijstijd.
 • De cultuurcoach in Waddinxveen ondersteunt de scholen.
 • Goede huisvesting voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De aanwezigheid van VO in Waddinxveen is van belang voor onze jeugd.
 • Stimuleren van samenwerking tussen jeugdzorg, leerplichtambtenaren en
 • De wettelijke taken goed uitvoeren: één kind = één plan.
 • Achterstanden bij peuters en kleuters voorkomen, signaleren en aanpakken. Dus ruime aandacht voor voorschoolse educatie
 • Extra programma’s voor getalenteerde kinderen, alsmede voor kinderen met een achterstand.
 • Aandacht voor laaggeletterdheid.
 • Aandacht voor kwaliteit van schooldirecteuren en leraren: hoe beter de schooldirecties zijn, hoe groter de kwaliteit van onderwijs. Leraren kun je bijscholen, of hen een beurs geven voor bijscholing.
 • Het stimuleren van de verbinding tussen kunst- en cultuureducatie, natuureducatie en sport en recreatie met de scholen, zodat je scholen krijgt met een breder aanbod dan alleen klassikaal onderwijs.
 • D66 wil het bekostigen van schoolzwemmen opnieuw introduceren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering