Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Veiligheid en Handhaving

Overzicht
Veiligheid en Handhaving

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken zolang zij zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven.

D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.

 

Stand van zaken

 

Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren, maar het is onduidelijk in hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van de criminaliteit door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Wel voelen we ons steeds onveiliger. Met name het als het gaat om woninginbraken. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast bestrijden.

Door te investeren in onderwijs en vroegtijdig schoolverlaten te verminderen worden de belangrijkste oorzaken van criminaliteit weggenomen. Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een leefomgeving met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden.

 

Wens

 

D66 vindt dat de gemeente een taak heeft om de burger te adviseren als het gaat om het plaatsen van geschikte sloten, goede buitenverlichting van het huis en het gebruik van een buurt WhatsApp.

De politie is een organisatie van, voor en door de burger. De politie speelt in op lokale problemen en is daarom goed op de hoogte van wat er gebeurt in de gemeente of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken. Het gaat om hierbij om het geven van voorlichting, aanwezigheid bij inspraakmomenten en aanspreekbaar zijn in de buurt op laagdrempelige wijze.

D66 vindt voorlichting aan de burgers over veilig wonen via de diverse media en het organiseren van wijkavonden noodzakelijk om het gevoel van veiligheid te verhogen en het aantal woninginbraken te verlagen.

Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om voorlichting en, waar nodig, strafrechtelijke aanpak. D66 wil dat aanpak van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit wordt. Voor D66 is etnische profilering door de politie onacceptabel. De overheid moet mensen altijd gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren. D66 wil meer aandacht voor de veiligheid en rechten van LHBTI’ers (homoseksuelen, transgenders en intersekse personen).

D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om zorgvuldige en transparante afwegingen. De te nemen maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn, met als uitgangspunt aselecte controles, om etnisch profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de gemeenteraad worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid, dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat de veiligheid lokaal  beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is deze samenwerking zelfs essentieel. Crisisbeheersing vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan.

 

D66 standpunten voor 2018-2022

 
  • Gemeentelijke BOA’s breed inzetten.
  • D66 wil dat de gemeente de burger adviseert over het plaatsen van geschikte sloten, goede buitenverlichting en het gebruik van een buurt WhatsApp.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Het is tijd voor verandering