Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Gezonde leefomgeving

Overzicht
Gezonde leefomgeving

Het is druk in Zuid-Holland. Tel bij de huidige 3,6 miljoen Zuid-Hollanders tot 2040 nog eens een half miljoen op. Dat veroorzaakt een enorme vraag naar nieuwe woningen, maar liefst 230.000 tot 2030. Terwijl het nu al lastig is om een betaalbaar huis te vinden Bovendien groeit de economie waardoor de vraag naar bedrijfs- en industriepanden stijgt. Voor nieuwe wijken, bedrijventerreinen en industriegebieden hebben we nieuwe infrastructuur nodig. Dit legt een groot beslag op de toch al schaarse ruimte, die we ook nodig hebben voor landbouw, natuur, cultuur en recreatie.

We vragen ontzettend veel van de grond waar we op leven. We moeten daarom keuzes maken. Op veel plaatsen is, ondanks de inspanningen van D66 de afgelopen acht jaar, de natuur en de kwaliteit van het water nog onvoldoende hersteld. Schone lucht en water is van levensbelang voor ons allemaal. Daarom zetten we het belang van een gezonde leefomgeving voorop in onze ruimtelijke keuzes.

We plaatsen groen op één; we maken ruimte door nieuwe woningen en bedrijfspanden te concentreren in bebouwde gebieden en landbouwgebied om te vormen tot groen. We maken geld vrij om nieuwe natuur te ontwikkelen. We dragen bij aan het herstel van het ecologische evenwicht door de populaties bijen, dagvlinders, weidevogels en otters te beschermen. We handhaven het bouwverbod aan de kust. We gaan eraan werken dat water overal in Zuid-Holland schoon genoeg is om te zwemmen en stoppen de bodemdaling in het oostelijke deel van de provincie. En we investeren in cultureel erfgoed, om mensen te laten genieten van de rijkdom en geschiedenis van onze streek.

 

Niet bouwen in het groen

 

Groen is belangrijk. Het houdt ons gezond en maakt ons gelukkig. Tegelijkertijd moeten we bouwen. Er komen alsmaar meer Zuid-Hollanders. Bovendien trekt de economie aan; er is behoefte aan nieuwe bedrijfspanden, industrieterreinen en wegen om die te verbinden. We willen dat er voor iedereen plek is, maar niet ten koste van groen. Daarom kiezen we voor concentratie van nieuwe woningen en bedrijven in bebouwde gebieden, bij voorkeur nabij bestaande OV-knooppunten.

 

Groen op één

De groengebieden tussen de grote steden zijn de longen van onze provincie. Ze zijn belangrijk voor natuur, landbouw en recreatie. Ze houden ons gezond en gelukkig. En ze bieden werk, bijvoorbeeld voor mensen die werken in de recreatiesector. Groen heeft dus ook economische waarde. Nu de economie op volle toeren draait, neemt de druk op deze groene ruimte toe. Om Zuid-Holland aantrekkelijk te houden om te wonen én voor investeerders moeten we dit groen beschermen. Dit nemen we op in alle structuurvisies en verordeningen van de provincie. Groen komt op één.

Dat betekent ook dat we ruimte moeten maken. Dit heeft consequenties voor de nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden en ook voor de land- en tuinbouw. Intensieve vormen van landbouw zijn vooral in gebieden met bodemdaling op den duur niet houdbaar. We bieden boeren verschillende alternatieven: ze kunnen hun bedrijf verplaatsen naar gebieden in andere provincies of overstappen op andere verdienmodellen, die beter passen bij de schaarste aan ruimte en een hogere grondwaterstand, zoals nieuwe inkomsten uit natuurtoerisme en natuurbeheer (zie: beheer door natuurliefhebbers) of overstappen op andere productiemethodes en gewassen (zie: bodemdaling stoppen).

 

Sterke dorpskernen en binnensteden

Nieuwe woningen bouwen we zoveel mogelijk in verdichtingslocaties in verstedelijkte gebieden; we kiezen voor inbreiding in plaats van uitbreiding. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan sterkere kernen en binnensteden. Bovendien is het dan eenvoudiger om goede, duurzame OV- en fietsverbindingen aan te leggen. Starterswoningen realiseren we daarom bij voorkeur in de stationsgebieden van Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden. De provincie stuurt hier op in structuurvisies en deelt kennis met de betrokken gemeenten. Het is belangrijk dat we voor oplossingen ook over de grenzen van provincies heenkijken; dat zijn uiteindelijk niet meer dan lijnen op een vel papier. De provincie stimuleert gemeenten om verdichtingslocaties aan te wijzen. Ook in dorpen is inbreiding het uitgangspunt: we kijken altijd eerst binnen de bebouwde kom naar nieuwbouwlocaties. We spannen ons in om winkels te behouden in de kernen en binnensteden, want winkelplezier maakt kernen en binnensteden aantrekkelijk. Voor reeds genomen besluiten, zoals voor nieuwbouw in de Zuidplaspolder en het vliegveld Valkenburg, stellen we als voorwaarde dat aannemers natuurvriendelijk bouwen (zie: natuurvriendelijk bouwen).

 

Doorstroming verbeteren

Steeds meer mensen vestigen zich in Zuid-Holland en bovendien neemt het gemiddelde aantal personen per huishouden af. De vraag naar woningen stijgt daardoor enorm: 230.000 extra woningen tot 2030. Rücksichtslos bouwen is niet de oplossing. Iedereen, van starter tot gepensioneerde, moet een passende woning kunnen vinden, want anders stagneert de doorstroming op de woningmarkt. De provincie stimuleert daarom gemeenten om meer koop- en huurwoningen bij te bouwen in het lagere en middensegment. Dat is namelijk de bottleneck. Mensen die nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning, moeten we een betaalbaar alternatief bieden. Bovendien is dit een voorwaarde om streng te kunnen zijn tegen zogenaamde scheefhuurders, mensen die in een sociale huurwoning wonen terwijl ze te veel verdienen. In Zuid-Holland wordt één op de acht sociale huurwoningen bewoond door scheefhuurders. Als zij kunnen doorstromen naar het middensegment, komen er woningen vrij voor mensen die het minder breed hebben.

 

Investeren in bestaande bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen aan de randen van de stad liggen er soms al binnen enkele jaren verlaten bij. Dat is zonde van het geld, de ruimte en de bouwmaterialen. En bovendien zijn er voldoende bestaande locaties die we kunnen herontwikkelen. Denk aan de Binckhorst in Den Haag, het Brainpark en de Stadshavens in Rotterdam, de Dordtse Kil in Dordrecht en de Kromme Gouwe in Gouda. Hier stuurt de provincie met structuurvisies en door te ondersteunen met de doorvertaling in gemeentelijke bestemmingsplannen. We houden bij herontwikkeling rekening met bedrijven in hoge milieucategorieën. Voor nieuwe bedrijventerreinen is enkel ruimte als die in een zeer specifieke behoefte voorzien, zoals Unmanned Valley in Valkenburg. We spannen ons in voor het behoud van winkels in kernen en binnensteden. Het Rotterdamse havengebied is een uitdaging op zichzelf. De provincie brengt daarom de behoefte aan bedrijfsruimte in dit gebied in kaart en faciliteert de dialoog tussen alle betrokken gemeenten om tot een goede inpassing te komen.

 

Natuurvriendelijk bouwen

We willen dat (project)ontwikkelaars rekening houden met de omgeving, voor de eerste heipaal de grond in gaat. We willen schade voor de biodiversiteit voorkomen, bijvoorbeeld met het aanleggen van groene daken, waterpartijen en egelpaden. Natuurvriendelijk wil ook zeggen duurzaam. De provincie legt in structuurvisies doelen vast voor circulair bouwen, gasloze woningen en toevoeging van groen in bouwplannen. Tot slot willen we dat nieuwbouw bestand is tegen klimaateffecten, zoals hittestress of wateroverlast door hevige buien. Ook bij de aanleg en vervanging van wegen maken we groene keuzes: we leggen groene taluds aan, beplanten bermen met struiken en bomen en plaatsen ecoducten en ecotunnels om het leefgebied van dieren intact te houden.

 

Inpassen zon en wind

We moeten nieuwe windmolens toestaan om Zuid-Holland klimaatneutraal te maken. We willen dat windmolens het landschap niet verstoren, maar juist accentueren. Dit vereist regie van de provincie in de vorm van een provinciaal windplan. We gaan niet – zoals voorheen – vooraf gebieden aanwijzen voor de plaatsing van windmolens, maar ieder voorstel accepteren en toetsen op geschiktheid, om ook onbenutte plukjes grond, bijvoorbeeld langs water- en snelwegen, beschikbaar te maken. Zonnecellen op daken verkiezen we boven zonneweides, omdat we dan optimaal gebruik maken van de schaarse ruimte. Ook gaan we onderzoeken of we zonnecellen kunnen plaatsen op ongebruikte provinciegrond, zoals de veiligheidszone langs provinciale wegen. We ondersteunen bewonersinitiatieven om collectief zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie te installeren, zoals GroenGouda, onder meer door hen te ondersteunen met het opzetten van financieringsconstructies. Want samen energie organiseren zorgt voor meer betrokkenheid van mensen bij hun buurt, en maakt investeren in schone energie ook bereikbaar voor mensen die geen koophuis hebben of wat minder te besteden hebben. Daarnaast willen we onderzoeken of we door een aanscherping van de regels voor dakconstructies meer bedrijfsgebouwen geschikt kunnen maken voor zonnecellen.

 

Onder de grond

Ook de wereld onder onze voeten wordt steeds drukker, vooral met leidingen. Het is niet altijd duidelijk welke leidingen waar precies lopen. Die kennis hebben we nodig om te verduurzamen; denk aan de bescherming van het grondwater en het gebruiken van aardwarmte. Daarom willen we een driedimensionale structuurvisie, met bodem en diepere ondergrond. Dan kunnen we bovendien werkzaamheden aan verschillende kabels en leidingen beter plannen, zodat de straat minder vaak open hoeft en bewoners minder overlast ervaren. Bij alles wat we boven de grond doen, moeten we ook meer rekening houden met de ondergrond. Bij het inzetten van aardwarmte staat vanzelfsprekend de stabiliteit van de ondergrond voorop.

 

D66 krijgt het voor elkaar. Landschapstafels

Op initiatief van D66 zijn de Landschapstafels opgestart. Aan deze tafels maken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio een gezamenlijk programma voor versterking van het landschap, de recreatie en de biodiversiteit. De provincie bepaalt niet langer zelf hoe het landschap er uit moet zien, maar doet dit in nauw overleg met alle relevante partijen. Er is meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Zo is recreatiepark Lammetjeswiel in Alblasserdam duurzaam heringericht door studenten van het Wellant College en het Da Vinci College, en wordt in de Krimpenerwaard met gemeenten, het waterschap, een bank en met boeren gewerkt aan een duurzame transitie van de melkveehouderij.

 

Ruimte voor natuur en dieren

 

Natuur is ons meest kostbare en kwetsbare bezit. Dat bezit willen we doorgeven. We gaan ook nieuwe natuur realiseren. We dragen bij aan het herstel van het ecologische evenwicht, met extra aandacht voor bijen, dagvlinders, boerenlandvogels en otters. Dit kost geld, dus dat komt er. We willen dat onze natuur voor iedere Zuid-Hollander bereikbaar is. En dat ook stadskinderen weten waar hun voedsel vandaan komt. Dit bereiken we niet alleen. We werken samen met duizenden natuurliefhebbers.

 

Ruimte voor nieuwe natuur

Zuid-Holland heeft unieke landschappen. Van rivierdelta tot veenweidegebieden en natuurlijk de kust. We willen dat iedereen, nu en later, hiervan kan genieten. Voor het behoud en beheer van alle Zuid-Hollandse natuurgebieden moeten we middelen vrijmaken. We hebben in de huidige periode grote nieuwe natuur en recreatiegebieden gerealiseerd, zoals het Bentwoud, de Nieuwe Dordtse Biesbosch, het Waalbos, en de beoogde nationale parken Hollandse Duinen en NLDelta. We willen niet alleen investeren in het netwerk van natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland), maar ook bestaande en nieuwe natuur (door)ontwikkelen: de Stormvloedpolder (Krimpen aan den IJssel), de Oranjebonnenpolder (Hoek van Holland), de Krimpenerwaard en het getijdeherstel in de Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Europa. We maken hiervoor de komende periode structureel extra middelen beschikbaar.

 

Koester de kust

De Zuid-Hollandse kust behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de kust extra bescherming nodig heeft. We handhaven het bouwverbod; de zonering in delen waar wel en vooral waar niet mag worden gebouwd. Op plaatsen waar wordt gebouwd, mag dit de kust niet ontsieren of het ecosysteem verstoren; denk aan de zeewering met ondergrondse parkeergarage in Katwijk, verscholen in de duinen.

 

Beheer door natuurliefhebbers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor natuurbeheer. Die moeten we koesteren. Daarom willen we dat de provincie burgerinitiatieven ondersteunt in de lastige opstartperiode en helpt met de ontwikkeling van een houdbaar verdienmodel. De provincie brengt hen daarvoor in contact met organisaties in de natuur- en cultuursector.

Boeren spelen een onmisbare rol bij natuurbeheer. Op dit moment zet slechts een op de tien boeren zich in voor natuurbeheer. Dat vinden we te weinig. We willen hen verleiden om extra aandacht te geven aan bijvoorbeeld beheer van boerenlandvogels. Daarom moet de provincie de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor boeren stimuleren. Dat moet ertoe leiden dat boeren overstappen op biologische alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.

 

Diersoorten beschermen

Dierensoorten hebben moeite om te overleven in het drukke Zuid-Holland. Het ecologisch evenwicht is wankel. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels met zo’n 70% afgenomen en is driekwart van de insectenpopulatie verdwenen. Daarom zetten we in op soortenbescherming van dieren en ook planten. We willen dat het aantal bijen en dagvlinders niet langer afneemt, maar juist toeneemt. We willen ook de otter beschermen. We gaan natuurvriendelijk boeren stimuleren. We laten het grondwaterpeil niet kunstmatig verder zakken. We maken faunapassages onderdeel van infrastructurele projecten, zodat dieren veilig kunnen oversteken. We passen tot slot regels aan om braakliggend terrein eenvoudiger te kunnen inzetten in tijdelijke natuur.

 

Meer dierenwelzijn

We willen niet dat dieren onnodig lijden. Daarom voorkomen we dat dieren verhongeren door de populatie te beheersen. In eerste instantie proberen we dieren te verplaatsen naar nieuwe leefgebieden. Als dat niet werkt, zetten we stevigere maatregelen in; een afschotvergunning komt alleen als laatste redmiddel in aanmerking. Het is in dat geval belangrijk om inwoners zorgvuldig mee te nemen in de besluitvorming, onder meer door faunabeheerplannen online beschikbaar te stellen. Er is geen ruimte voor plezierjacht. Jacht is een middel om onevenredige schade te voorkomen of populaties te beheersen als deze een risico opleveren voor zichzelf, de natuur of onze samenleving. Ook van de intensieve veehouderij verwachten we een diervriendelijke bedrijfsvoering. We continueren daarom het huidige beleid: veehouders kunnen enkel toestemming krijgen voor grotere bouwblokken, als ze bovenwettelijke normen voor dierenwelzijn en duurzaamheid accepteren.

 

D66 krijgt het voor elkaar. Meer natuur en beter verbinden

D66 heeft miljoenen euro’s extra uitgetrokken voor het behoud van bestaande en de aanleg van nieuwe natuurgebieden, zoals het Bentwoud, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het Waalbos. Ook voor dieren heeft de fractie van D66 mooie resultaten bereikt, zoals de aanleg van drie ottertunnels onder de N463 bij Nieuwkoop, waardoor de otters uit de Nieuwkoopse Plassen zich veiliger kunnen verspreiden en daardoor een veel groter leefgebied hebben.

 

Naar een gezondere waterhuishouding

 

Zuid-Holland bestaat voor een zesde uit water. We zijn afhankelijk van dit water. Als drinkwater, als irrigatiewater voor land- en tuinbouw, voor de natuur, als vaarwater voor transport, voor de industrie en als zwem- en vaarwater voor de recreatie. Het is van levensbelang dat ons water schoon en veilig is. Dat er voldoende zoetwater is. En dat we onze laaggelegen dorpen en steden beschermen tegen overstromingen. Het water moet overal in de provincie schoon genoeg zijn om in te zwemmen. Samen met de drinkwaterbedrijven garanderen we dat er altijd voldoende schoon drinkwater is. We gaan doortastender optreden tegen vervuilers. En we stoppen de bodemdaling.

 

Schoon en veilig water

Een zesde van de oppervlakte van Zuid-Holland bestaat uit water. We zijn afhankelijk van dit water. Schoon en gezond water om te drinken, sproeien en om te recreëren is daarom een prioriteit. Ons doel is dat water overal de provincie schoon genoeg is om in te zwemmen. De kwaliteitseisen daarvoor zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Om daaraan te voldoen, zetten we samen met gemeenten en waterschappen in op maatwerkoplossingen.

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Door de enorme bouwopgave kan een tekort aan schoon drinkwater ontstaan. Daarom betrekt de provincie drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en gaan we zuiniger om met drinkwater, bijvoorbeeld door hemel- en douchewater te gebruiken om door te spoelen en te sproeien.

 

Wateroverlast en droogte

We krijgen de komende decennia te maken met periode van wateroverlast als gevolg van langdurige stortbuien en perioden van extreme droogte. Daar moeten we ons op voorbereiden. Daarom moet de provincie in overleg met waterschappen en gemeenten grote waterreservoirs aanleggen. In natte periodes voeren we overtollig water af naar deze reservoirs zodat we een voorraad hebben voor droge periodes.

 

Optreden tegen vervuilers

De provincie moet vervuilers tegenhouden. De afgelopen twee periodes heeft D66 het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op de chemische industrie aangescherpt en inspecties geïntensiveerd. Die lijn trekken we door, om structurele misstanden te voorkomen. We trekken hiervoor samen op met de Rijksoverheid. We maken externe veiligheid integraal onderdeel van de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. We bewaken daarnaast de kwaliteit van de handhaving, door de kennis van toezichthouders te borgen. Bedrijven die toch in de fout gaan, pakken we strenger aan. We gaan overtreders vaker controleren en verhalen de kosten van deze inspecties op deze bedrijven. Uitstoot en lozing van vervuilende stoffen is binnen tien jaar niet langer de norm, maar hoge uitzondering.

 

D66 krijgt het voor elkaar. Een schonere leefomgeving

Incidenten zoals de lozing van giftige stoffen zoals PFOA in het milieu behoren in Zuid-Holland tot het verleden. Daar heeft D66 zich voor ingespannen. We hebben de eisen die we stellen aan vervuilende bedrijven aangescherpt. Bovendien hebben we meer geld en mensen uitgetrokken voor een betere vergunningverlening en voor de handhaving van de nieuwe regels. Op die manier maken we onze leefomgeving schoner.

 

Bodemdaling stoppen

Op de veen- en kleigronden tussen Alphen aan den Rijn, Gouda, Nieuwkoop, de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard daalt de bodem met een centimeter per jaar. De provincie verdwijnt steeds dieper onder de zeespiegel. Hierdoor zullen huizen en wegen gaan verzakken: een enorme stroppenpot. Bij bodemdaling ontsnapt bovendien CO2. Het instrumentarium om de schadelijke gevolgen van bodemdaling te beheersen raakt uitgeput. Daarom gaan we bodemdaling geleidelijk stoppen, door het grondwaterpeil op het huidige niveau te houden. In een aantal gebieden vindt al verzilting van de bodem plaats. Dat heeft gevolgen voor land- en tuinbouw, omdat gewassen minder goed groeien op ziltige ondergrond. De provincie komt boeren die hier last van ondervinden tegemoet, bijvoorbeeld bij het verhuizen naar een ander gebied of het overstappen op andere gewassen. Het slib uit uitgebaggerde rivieren in de dalende polders, gebruiken we om de bodem op te hogen. Dit slib is vruchtbaar, vermindert de uitstoot van CO2 door bodemdaling en heeft een positief effect op de biodiversiteit en waterhuishouding.

Ook druk door bebouwing heeft invloed op de bodem. Daarom gaan we de effecten voor de bodem voortaan nadrukkelijk meewegen in omgevingsvisies en bestemmingsplannen. In de omgevingsvisie stimuleren we bodemvriendelijk bouwen. Samen met ondernemers, onderzoekers en medeoverheden werken we aan lichtere bouwconstructies en technieken voor bodemverbetering, zoals het verkalken van veenlagen en ophogen met schuimglas. In de Zuidplas maken we een proeftuin om deze constructies en technieken te testen.

 

D66 krijgt het voor elkaar. Eerlijk met water

D66 werkt al jaren nauw samen met waterschapspartij Water Natuurlijk aan schoon en veilig water in Zuid-Holland. Ook zetten beide partijen zich in om ‘geborgde’ zetels in de waterschappen af te schaffen. Dit zijn zetels die niet verkiesbaar zijn, maar worden bezet door boeren en grondeigenaren; een achterhaald en volstrekt ondemocratisch systeem. Ook al werd ons initiatiefvoorstel voor minder geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen verworpen door een meerderheid van VVD, CDA, PVV, CU, SGP en 50plus; D66 blijft zich hardmaken voor meer democratie, ook in de waterschappen.

 

Schone lucht

 

Sinds de Gouden Eeuw zijn onze Hollandse luchten wereldberoemd, maar er niet schoner op geworden. Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid. Omgerekend roken we allemaal 5 tot 6 sigaretten per dag mee aan fijnstof, roet en stikstofoxiden, zonder het te willen of te weten. Dat maakt ons vatbaarder voor longziekten en leidt tot voortijdige sterfgevallen. De overheid kan meer doen om inwoners te beschermen, ook de provinciale.

 

Grenzen stellen

Om te beginnen gaan we bestaande normen in de omgevingsvisie aanscherpen tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgeschreven niveau. We stellen daarnaast maxima aan de concentratie van roet en ultrafijnstof. Er komen plafondwaarden voor de stikstofoxideverdeling, om overconcentratie van dieren in de veeteelt te voorkomen. Ook in het verkeer kiezen we voor duurzame en gezonde alternatieven (zie: schone mobiliteit). We maken samen met gemeenten een richtlijn, zodat in bouwontwerpen aandacht is voor het voorkomen van CO2uitstoot en het minimaliseren van hitte- en windstress.

 

Meldpunt vieze regels

We willen samen met gemeenten en inwoners werken aan schone lucht. We stimuleren gemeenten om aanvullende maatregelen te treffen om fijnstof te verminderen en bieden een platform om effectieve maatregelen en vernieuwende oplossingen te delen. Soms lopen inwoners en ondernemers aan tegen regelgeving die vergroening in de weg staat. We richten een meldpunt in om obstakels in regelgeving op te lossen.

 

Levend verleden

 

Ons culturele en natuurlijke erfgoed zijn onvervangbare bronnen van leven en inspiratie. Erfgoed maakt de omgeving aantrekkelijk om in te wonen, werken, recreëren en investeren. Ook voor cultureel erfgoed geldt dat we er zuinig op moeten zijn en het moeten doorgeven aan de volgende generatie. We maken daarom structureel geld vrij voor het behoud van ons erfgoed. En we maken erfgoed toegankelijk, zodat alle inwoners ervan kunnen profiteren.

 

Nieuwe erfgoedlijnen

Zuid-Holland telt vijf thematische of geografische erfgoedlijnen, die ons verleden verbeelden. Dit is een fantastisch middel om erfgoed te beheren, toegankelijk te maken en toeristen naar Zuid-Holland te lokken. Daarom gaan we in de komende periode nieuwe erfgoedlijnen maken, sommige in samenwerking met buurprovincies. Denk aan de forten rond het Haringvliet en aan wereldberoemde wetenschappers van Voorhout (Herman Boerhaave) via Leiden (Nicolaas Meerburg) naar Voorburg (Constantijn Huijgens), Delft (Antoni van Leeuwenhoek) en Rotterdam (Desiderius Erasmus). We gaan de erfgoedlijnen zo toegankelijk mogelijk maken. Daarom maken we verbindingen tussen erfgoedlijnen, fiets- en wandelroutes en Rijksmonumenten, in samenwerking met culturele instellingen zoals musea.

 

Soepel met regels, maar altijd duurzaam

Het is mooi om te zien dat mensen zich inzetten voor het toegankelijk maken en houden van erfgoed. Daarom willen we regels voor het herbestemmen van erfgoed versoepelen, zodat ook bedrijven, horeca en musea een bijdrage kunnen leveren, naar het voorbeeld van streekmuseum Veldzicht in Noordwijk. Bij het herstel van erfgoed houden we altijd rekening met omringende natuur en landschap. We herstellen erfgoed duurzaam: met goede isolatie en bij voorkeur aardgasloos.

 

Koester vrijwilligers

De uitvoering van het provinciale erfgoedbeleid ligt in goede handen bij het Erfgoedhuis. De provincie en het Erfgoedhuis maken hier prestatieafspraken over. We gaan door met de succesvolle aanpak van de Erfgoedtafels. We willen ook dat er waardering is voor de talloze vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor het behoud van ons erfgoed en groen.

 

Erfgoed ontsluiten

In onze archieven hebben we een grote rijkdom aan historische kennis opgeslagen. Door deze kennis te digitaliseren kunnen we die rijkdom met iedereen, waar ook ter wereld, delen en stellen we deze kennis veilig voor toekomstige generaties. Daar gaan we samen met culturele instellingen werk van maken.

 

D66 krijgt het voor elkaar. Erfgoedtafels

D66 heeft het initiatief genomen voor de Erfgoedtafels, de succesvolle werkwijze waarin musea, erfgoedinstellingen, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers samen zogenaamde erfgoedlijnen ontwikkelen. Met erfgoedlijnen maken we samen ons verleden zichtbaar, bijvoorbeeld op de vroegere grens van het Romeinse Rijk en via de vestingen van de Oude Hollandse Waterlinie. Bovendien heeft D66 gezorgd voor het behoud van (digitaliserings)trainingen voor museummedewerkers.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Zuid-Holland 2019-2023